اخباراخبار
شنبه 20 دي 1393
پنجشنبه 18 دي 1393
مدیرعامل بانک ملت تشریح کرد: نقش بانک ها در توسعه شرکت های خدمات بهینه سازی انرژی

مدیرعامل بانک ملت یکی از عوامل اثر گذار بر توسعه نهادهای دانش بنیان را تعامل موثر آنها با سیستم بانکی دانست و تاکید کرد: در این ارتباط شبکه شرکتهای ESCO اعم از خود این نهادها یا مشتریان یا Client های اصلی آنها می توانند برای مقاصد تامین مالی طرح ها با پشتوانه صرفه جویی های حاصل از طرح های بهینه سازی به سیستم بانکی مراجعه کنند.

ادامه
سه شنبه 16 دي 1393
شنبه 13 دي 1393
چهارشنبه 10 دي 1393
سه شنبه 9 دي 1393
دوشنبه 8 دي 1393
شنبه 6 دي 1393