پنجشنبه 27 مرداد 1401En
سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی

حساب های ارزی سپرده گذاری مدت دار

مشتریانی که خواستار افتتاح هرگونه حساب سپرده مدت دار ارزی باشند، با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک ملت و ارائه مدارک مورد نیاز می توانند افتتاح حساب کنند.
مشتریان حقیقی، شرکت ها و صرافی ها سود این نوع حساب ها را به شرح جدول زیر دریافت می کنند:
نوع ارز
آورده مشتری
1 ماهه
2 ماهه
3 ماهه
 4 ماهه 5 ماهه 6 ماهه7 ماهه8 ماهه9ماهه 10 ماهه 11 ماهه 12 ماهه
یورو
حواله
--1.25--2--2.75--3.5
اسکناس
-----------1
دلار
حواله
--1--1.5--2--2.5
اسکناس
-----------1
درهمحواله-----0.5-----1

شرایط و مدارک مورد نیاز

اشخاص حقیقی

-    داشتن‌ سن‌ ١٨ سال تمام (حکم‌ رشد متقاضی‌ از دادگاه صالحه‌ پذیرفته‌ می‌ شود)؛
-    اصل‌ شناسنامه‌ عکس‌ دار و کارت ملی‌ (چنانچه‌ سپرده"مشترک" باشد، شناسنامه‌ و کارت ملی‌ شرکا)؛
تبصره:مدارک الزامی‌ دیگر (ویژه اشخاص خارجی‌): اصل‌ و فتوکپی‌ گذرنامه‌، اصل‌ و فتوکپی‌ پروانه‌ اقامت‌ دائم‌ یا موقت‌ (اتباع عراقی‌: دفترچه‌ پناهندگی‌، کارت هویت‌ ویژه اتباع خارجی‌، برگه‌ آمایش‌ ٤ ، و گذرنامه‌؛ اتباع افغانی‌: مدارک مذکور، و برگه‌ آمایش‌ ٥ به‌ جای ٤ )؛
-    درحواست‌ کتبی‌ افتتاح حساب؛
-    تکمیل‌ برگ قرارداد سپرده؛
-    داشتن‌ سن‌ قانونی‌ ( 18سال)؛

اشخاص حقوقی

- افتتاح حساب های سرمایه گذاری، صرفاً برای شرکت های غیر دولتی ممکن است.
- اصل شناسنامه و کارت ملی همه سپرده گذاران؛
- اصل و کپی اساس نامه؛
- اصل و کپی آگهی تاسیس؛
- اصل و کپی روزنامه رسمی، و آگهی آخرین تغییرات؛
- اصل و کپی اولین صورت جلسه هیات موسس؛
- اصل و کپی اظهارنامه ثبت شرکت ها (شرکت های سهامی خاص نامحدود)؛
- اصل و کپی شرکت نامه (شرکت های سهامی عام محدود)؛
- درخواست کتبی افتتاح حساب؛
- تکمیل برگ قرارداد سپرده؛

سایر شرایط افتتاح و ابطال  سپرده های مدت دار ارزی:

- متقاضی افتتاح حسابهای ارزی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی، بایستی واجد شرایط افتتاح حساب های ریالی باشند.
- افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ارزی، صرفاً به ارزهای مورد قبول بانک مجاز می باشد.
- افتتاح حساب ارزی ثانویه‌(جاری، پس‌ انداز) با همان ارز نزد شعبه‌ افتتاح کننده جهت‌ واریز سود؛
- در صورت ابطال سپرده های دلار و یورو با منشاء حواله بعد از گذشت سه ماه و قبل از سررسید 6 ، 9 و یکساله و برای  سپرده های درهم بعد از گذشت شش ماه و قبل از سررسید یکساله ، سود پرداختی متناسب با زمان سپرده منهای 25‏‏‏/0 درصد خواهد بود.
- پرداخت اسکناس به دارندگان حسابهای ارزی که با وجه نقد اقدام به افتتاح حساب ارزی و یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی خود می نمایند، تا میزان ارز زمان افتتاح و یا واریز مجدد، صرفاً مشمول پرداخت کارمزد مطابق ضوابط و بخشنامه های جاری بانک خواهد بود.
حداقل مبلغ قابل قبول جهت مانده‏/ افتتاح حساب مدت دار ارزی مطابق با دستور العمل ها و مقررات جاری بانک خواهد بود.

جدول حداقل مبلغ جهت افتتاح و مانده انواع حسابها:


جدول شماره 1: حداقل مبلغ جهت افتتاح انواع حسابها
نوع حساب
قرض الحسنه جاری
پس انداز
کوتاه مدت 
بلند مدت
نوع ارز
یورو
1000
100
1000
200
دلار
1000
100
1000
200
درهم
5000
500
5000
1000


جدول شماره 2: حداقل مبلغ مجاز به عنوان مانده انواع حسابها
نوع حساب
قرض الحسنه جاری
پس انداز
کوتاه مدت 
بلند مدت
نوع ارز
یورو
0
100
1000
200
دلار
0
100
1000
200
درهم
0250
2500
500
e.keramat 1400/220711614001224