دوشنبه 25 تير 1403En
پرداخت ویژه

پرداخت ویژه: (پرداخت سود سهام/خسارت بیمه) 

خدمت پرداخت ویژه نوعی دستور پرداخت است که به کمک آن، سازمان ها و شرکتهای متقاضی بدون نیاز به طی نمودن مراحل صدور چک و صرفاً با اعلام مشخصات دریافت کنندگان وجه از طریق فایل و یا وب سرویس( ارتباط سیستمی سامانه مالی شرکت با سامانه های بانک)، امکان پرداخت وجه از حساب خود به ذینفعان را فراهم می نمایند.
بسیاری از شرکتهای سهامی اطلاعات حساب ذینفعان خود ، جهت واریز سود سهام و فروش حق تقدم خرید سهام را ندارند ، لذا صرفاً با ارائه اطلاعات کد سهامدار، شماره شناسنامه،کدملی، مبلغ متعلقه، فرایند احراز هویت و پرداخت را به بانک می سپارند. شرکتهای بیمه نیز به منظور پرداخت خسارت، با استفاده از خدمت مزبور اطلاعات حواله پرداخت را از طریق اتصال سامانه مالی خود به سامانه بانکداری متمرکز ارسال نموده و امکان پرداخت وجه خسارت به زیاندیده فراهم می گردد.


برخی ویژگی های خدمت پرداخت ویژه

  • عدم نیاز به افتتاح حساب توسط ذینفعان شرکتها/ سازمانها.
  • رفع مشکلات ناشی از وجود امضاهای مختلف در هنگام صدور چک.
  • درصد اطمینان بالاتر و کمترین مغایرت در پرداخت نسبت به سایر روشهای پرداخت.
  • امکان دریافت سود سهام و خسارت از طریق بانکداری اینترنتی توسط ذینفعان.
  • امکان واریز مستقیم سود سهام و خسارت برای ذینفعان دارای حساب های ملتی.
  • امکان بارگذای فایل سود سهام توسط مشتریان در سامانه های محب و بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی.
  • امکان ارسال پیامک اطلاعات حواله های پرداخت به ذینفعان.
  • ارائه گزارش ریز اطلاعات پرداختی ها به شرکتها/سازمانهای استفاده کننده از خدمت.

e.keramat no: 1401/29295714010227