جمعه 25 خرداد 1403En
برداشت وجه بدون کارت

برداشت وجه بدون کارت

در راستای توسعه خدمات غیرحضوری بانک ملت و افزایش رضایتمندی مشتریان محترم، خدمت برداشت وجه بدون کارت طراحی و ایجاد گردیده است.
خدمت مزبور به عنوان قابلیت جدید پایانه های خودپرداز بانک ملت درمواقع اضطراری و عدم دسترسی به کارت، جایگزین کارت بانکی می باشد. این خدمت در مواقعی ضرورت می یابد که مشتری نیاز فوری به وجه نقد داشته باشد لیکن کارت بانکی خود را همراه نداشته و امکان استفاده از خدمات شعب بانک نیز فراهم نباشد.
به منظور استفاده از سرویس برداشت وجه بدون کارت مشتری بایستی به یکی از سامانه های غیرحضوری بانک ملت مراجعه نموده و براساس مبلغ مورد نیاز، حواله برداشت وجه بدون کارت صادر نماید. سپس با استفاده از شماره حواله ارائه شده توسط سیستم و رمز برداشت وجه تعیین شده درهنگام صدور حواله، بدون نیاز به کارت بانکی از پایانه های خودپرداز بانک ملت وجه نقد قابل دریافت می باشد.

مراحل استفاده از خدمت برداشت وجه بدون کارت:

صدور حواله برداشت وجه بدون کارت 

1. مراجعه به یکی از سامانه های غیرحضوری بانک ملت شامل بانکداری اینترنتی، همراه بانک، پایانه خودپرداز، پایانه بانکی غیرنقد (Cashless ATM) و کدبانک (# ۷۱۲*)
2. انتخاب گزینه صدور حواله برداشت وجه بدون کارت
3. انتخاب شماره کارت و درج مبلغ درخواستی، رمز اینترنتی کارت (رمزدوم)، رمز برداشت وجه و شماره تلفن همراه
  • رمز اینترنتی کارت همان رمز مورد استفاده درهنگام خرید اینترنتی می باشد.
  • جهت صدور حواله در پایانه خودپرداز و پایانه بانکی غیرنقد (Cashless ATM) نیازی به رمز اینترنتی کارت (رمز دوم) نمی باشد. 
  • مبلغ حواله باید مضربی از ۱۰۰.۰۰۰ ریال بوده و سقف درخواست به ازای هرکارت ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
  • رمز برداشت وجه عددی ۴ رقمی است که توسط مشتری تعیین می‌گردد و در هنگام دریافت وجه نقد از خودپرداز مورد نیاز می باشد.
  • درج شماره تلفن همراه اختیاری می باشد.
  • اطلاعات حواله برداشت بدون کارت به شماره تلفن همراه صادرکننده حواله و همچنین به شماره تلفن همراه درج شده در هنگام صدور حواله، پیامک می‌گردد.
4. مشاهده اطلاعات حواله ( شماره کارت، مبلغ و کارمزد )و تائید نهائی
  • پیش از تائید نهائی حواله برداشت وجه بدون کارت، مبلغ حواله صادره و کارمزد قابل پرداخت نمایش داده می شود و درصورت تائید عملیات، حواله صادر می‌شود.
  • مبلغ حواله و کارمزد در هنگام دریافت وجه نقد از خودپرداز، از حساب مشتری کسر می‌گردد.
  • حواله برداشت وجه بدون کارت تا ۲ ساعت پس از زمان صدور معتبر بوده و پس از آن منقضی می شود.

لغو حواله برداشت وجه بدون کارت

1. مراجعه به یکی از سامانه های غیرحضوری (مشابه مرحله نخست صدور حواله)
2. انتخاب گزینه لغو حواله برداشت وجه بدون کارت
3. وارد نمودن شماره حواله
4. مشاهده اطلاعات و تائید عملیات لغو حواله


دریافت وجه نقد از خودپرداز

۱. مراجعه به یکی از خودپردازهای بانک ملت و فشردن دکمه ثبت
۲. انتخاب گزینه خدمات بدون کارت
۳. انتخاب گزینه برداشت وجه بدون کارت
۴. درج شماره حواله برداشت وجه بدون کارت
۵. درج رمز برداشت وجه (عدد ۴ رقمی)
۶. درج مبلغ برداشت وجه
- مبلغ برداشت وجه بایستی دقیقاً مساوی مبلغ حواله صادر شده باشد، درغیراینصورت عملیات انجام نگردیده و خودپرداز پیغام خطا نمایش می‌دهد.
۷. دریافت وجه نقد
۸. انتخاب گزینه دریافت/ عدم دریافت رسید چاپی
e.keramat.ed.970305