چهارشنبه 29 خرداد 1398En
ضمانت نامه ارزی

ضمانتنامه‌هـای ارزی

تعریـف ضمانتنامــه

ضمانتنامه بانکی ، تعهد کتبی وغیر قابل برگشت، جهت پرداخت مبلغ معینی به ارز یا ریال به ذینفع ضمانتنامه (خریدار/کارفرما) می‌باشد، در صورتی که ضمانتخواه (فروشنده/ پیمانکار) از انجام تعهدات خود بر طبق قرارداد پایه‌ی موضوع ضمانتنامه، منعقده فیمابین ذینفع و ضمانتخواه، قصور نماید و یا به هر دلیلی نسبت به انجام قرارداد مربوطه استنکاف ورزد.

انواع ضمانتنامه‌های بانکی 

انواع ضمانتنامه های بانکی به لحاظ کاربردی

- حسن انجام کار (Good Performance Guarantee)
- پیش پرداخت (Advance Payment Guarantee)
- شرکت در مناقصه (Tender Guarantee/ Bid Bond)
- کسور وجه الضمان (Retention Bond)
- گمرکی(ورود موقت کالا) (Temporary Import Guarantee)
- تعهد پرداخت (Payment Guarantee)

ضمانت نامه حسن انجام کار 

این نوع ضمانت نامه برای تضمین و اطمینان از انجام صحیح، کامل و به موقع تعهدات (فروش کالا/ ارائه خدمات) توسط ضمانت خواه (پیمانکار/فروشنده) ، به نفع ذینفع (خریدار/کارفرما) مطابق با مفاد قرارداد منعقده فی مابین صادر می گردد و درصورتیکه حسب اعلام کتبی ذینفع، ضمانتخواه از انجام تعهدات خود قصور نماید، بانک ضامن متعهد به پرداخت مبلغ ضمانتنامه طبق مفاد و شرایط آن به ذینفع می باشد.

ضمانت نامه پیش پرداخت 

در برخی از قراردادها ضمانتخواه (فروشنده/پیمانکار) درخواست می نماید که درصدی از ارزش پیمان (فروش کالا/ ارائه خدمات)، در قرارداد منعقده با ذینفع (خریدار/کارفرما)، برای شروع عملیات موضوع پیمان، جهت تقویت بنیه مالی ضمانتخواه برای مواردی مانند تجهیز کارگاه، تکمیل تجهیزات و غیره تحت عنوان پیش پرداخت و در مقابل اخذ ضمانت نامه ای تحت همین عنوان به او پرداخت گردد. به موجب این ضمانتنامه، ذینفع اطمینان کافی از انجام به موقع تعهدات از سوی ضمانتخواه داشته و به تناسب پیشرفت کار و ارائه صورت وضعیت از سوی ضمانتخواه، مبلغ ضمانتنامه از سوی ذینفع قابل کاهش می باشد.

ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده

شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی، خصوصی و یا اشخاص حقیقی معمولاً برای خرید یا فروش اموال و یا برای اجرای پروژه ها یا تأمین خدمات مورد نیاز خود اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده می نمایند. در این خصوص کارفرما جهت اطمینان از وصول پیشنهادات واقعی شرکت کننده در مناقصه و ارائه پیشنهادات سنجیده و مطلوب از لحاظ مشخصات فنی و قیمت از سوی ایشان، از اشخاص شرکت کننده در مناقصه و یا مزایده می خواهد که به همراه پیشنهاد خود، ضمانت نامه ای به وی تسلیم نمایند تا در صورت برنده شدن در مناقصه/ مزایده از عقد قرارداد مربوطه استنکاف نورزیده و مفاد و به شرایط پیشنهاد خود پایبند باشند.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

گاهی اوقات ذینفع ضمانتنامه (خریدار/کارفرما) برای اطمینان از صحت ایفای تعهدات ضمانتخواه (فروشنده/ پیمانکار)، مبالغی را (که معمولا از 10 درصد مبلغ قرارداد فراتر نمی رود)، به عنوان تضمین حسن اجرای کار/ تعهدات از مبلغ ناخالص صورت وضعیت‌ها/سیاهه های صادره توسط پیمانکار کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید، که بنا بر تقاضای ضمانتخواه، می تواند در مقابل ارائه ضمانت نامه بانکی استرداد کسور وجه الضمان، مبلغ کسورات تضمین حسن اجرای کار/تعهدات را جهت جبران کمبود نقدینگی ضمانتخواه به وی مسترد نماید. 

ضمانت نامه گمرکی(ورود موقت کالا)

صدور اینگونه ضمانتنامه ها به درخواست صاحبان کالاهای وارداتی (اعم از کالاهای نمایشگاهی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و وسایل شخصی سفرا و کارداران خارجی و ...) جهت ترخیص موقت این کالاها به منظور انجام پروژه ای در زمان مشخص، شرکت در نمایشگاههای بین المللی، انجام مأموریت سفرای خارجی و... و به نفع یکی از گمرکات کشور (به عنوان ذینفع ضمانتنامه) صورت می پذیرد؛ بدین ترتیب که بانک ضامن به موجب آن، متعهد به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد در سررسید معین به ذینفع (گمرک) در صورت عدم خروج آن کالا پس از موعد مقرر(اتمام نمایشگاه، انجام پروژه، مأموریت و ...) می گردد. 

ضمانت نامه تعهد پرداخت

ضمانتنامه ای می باشد که به موجب آن، بانک ضامن به نیابت از ضمانتخواه متعهد به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به ذینفع، جهت تضمین بازپرداخت هرگونه وام و تسهیلات دریافتی توسط ضمانتخواه از ذینفع، می گردد.

انواع ضمانتنامه های ارزی از لحاظ نحوه صدور 

ضمانتنامه مستقیم

ضمانتنامه ای که مستقیماً توسط بانک ضامن و بنا به تقاضای ضمانتخواه و بدون دخالت بانک کارگزار دیگری، به نفع ذینفع ضمانتنامه صادر می گردد.

ضمانتنامه غیرمستقیم

ضمانتنامه ای که به پشتوانه ضمانتنامه متقابل دریافتی از بانک کارگزار (خارجی یا داخلی) ، توسط بانک ضامن به نفع ذینفع صادر می گردد.

انواع ضمانتنامه های ارزی از لحاظ ماهیت

ضمانتنامه وارداتی

به‌ آن دسته از ضمانتنامه‌هایی اطلاق می‌گردد که به پشتوانه ضمانتنامه متقابل دریافتی از یک بانک‌کارگزار خارجی به عنوان وثیقه (Collateral) ، به درخواست فروشنده/پیمانکار خارجی، توسط بانک ایرانی به نفع خریدار/ کارفرمای ایرانی به ارز یا ریال صادر می‌شوند .

ضمانتنامه صادراتی

به‌ آن دسته از ضمانتنامه ‌هایی اطلاق می‌گردد که به درخواست و پشتوانه وثایق دریافتی از ضمانتخواه (پیمانکار/فروشنده‌ی) ایرانی (و یا ارائه ضمانتنامه متقابل توسط یکی از بانکهای داخلی به عنوان وثیقه) به نفع ذینفع (خریدار/ کارفرمای) خارجی ، (در مورد قراردادهای بین المللی داخل کشور و در قالب فراردادهای داخلی، به نفع ذینفع ایرانی) به ارز (یا ریال) صادر می‌گردد .

انواع ضمانتنامه های صادراتی بر اساس تقسیم بندی مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- ضمانتنامه‌های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی 
- ضمانتنامه‌های صادراتی موضوع صدور کالای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی و...)
- ضمانتنامه‌های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی 
- سایر ضمانتنامه های ارزی

مدارک مورد نیاز

- دریافت و تکمیل فرم ها و تعهدنامه های مربوط به درخواست ضمانتنامه از شعبه دارنده حساب در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز (تأییدیه امضاء توسط شعبه الزامی است)
- ارائه تصویر مدارک مربوط به رابطه پایه اعم از: آگهی/دعوتنامه شرکت در مناقصه، قرارداد، اعتبار اسنادی، ابلاغیه ارجاع کار و سایر اسناد مربوطه در دو نسخه(برابر اصل نمودن کلیه نسخ توسط شعبه اجباری است)
- ارائه کلیه مدارک مورد نیاز مراجع اعتباری بانک (شعبه و مراجع بالاتر) 
- ارائه سایر مدارک متناسب با شرایط خاص درخواست
- اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک
توجه1: در صورت تودیع کل مبلغ ضمانتنامه به صورت ارز، نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نمی باشد .
توجه2: صدور انواع ضمانتنامه‌ها در قالب قراردادهای داخلی تا سقف ده میلیارد ریال نیازی به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
توجه3: صدور انواع ضمانتنامه‌های ارزی مورد نیاز اشخاص حقیقی وحقوقی غیر ایرانی صرفاً درصورت توثیق 100 درصد عین وجه‌الضمان به ارز و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.

وثایق و تضامین مورد نیاز

میزان وثایق مطابق با مفاد آئین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها و حسب مجموعه مقررات ارزی ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین خط مشی اعتباری بانک و تصمیم مراجع اعتباری، بر اساس ظرفیت و اهلیت اعتباری مشتری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه تعیین خواهد گردید .

کارمزد 

مبنای تعرفه کارمزد براساس نوع و ترکیب وثایق مأخوذه، به صورت روزشمار و به عهده بانک کارگزار/ ضمانتخواه می باشد.

سایر توضیحات

- بانکها مجاز به صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت ارزی بابت تضمین وام، هر نوع تسهیلات ارزی دریافتی‌از موسسات مالی و بانکهای خارجی" بجز مواردی که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واقع شده است" نمی‌باشند .
- قبول و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم در رابطه با اعتبار اسنادی و قراردادهای ارزی که از محل ارز متقاضی تأمین می‌گردد و همچنین ضمانتنامه مستقیم صادره توسط بانکهای ایرانی، شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و واحدهای بانکهای ایرانی بلامانع می‌باشد .

تماس با ما

اداره کل بین الملل- واحد مدیریت ضمانتنامه‌های ارزی 

واحد کارشناسی ضمانت‌نامه های ارزی
 82963481-82962328
نمابر
82962504
آدرس پست الکترونیکLGDEPT@BANKMELLAT.IR
کد سوئیفتی
BKMTIRTHLGD 
تلکس
212483msfxir
نشانی
تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، نبش خیابان شهید عباس موسوی (فرصت)، شماره 276، ساختمان ادارات مرکزی بانک ملت، طبقه 10
کد پستی 1581736911
ED.1395.02.29