دوشنبه 25 تير 1403En
سپرده سرمایه گذاری

سپرده سرمایه گذاری

سپرده سرمایه‌گذارى مدت دار سپرده‌ای است که اشخاص به قصد سرمایه‌گذارى نزد بانک می‌گذارند و بانک را در به کارگیرى و استفاده از سپرده طبق مقررات پیش‌بینى شده در قانون عملیات بانکى بدون ربا ، وکیل و وصی خود قرار مى‌دهند.
در حال حاضر قبول سپرده هاى سرمایه گذاری در بانک ملت  دو گونه است:
- سپرده سرمایه‌گذارى کوتاه مدت
- سپرده سرمایه‌گذارى بلند مدت

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

سپرده سرمایه‌گذارى کوتاه مدت به سپرده‌هایى گفته مى‌شود که حداقل براى ۳۰ روز نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ تعیین شده براى افتتاح حساب کمتر نباشد. شایان ذکر است امکان دسترسی به حساب علاوه بر شعب بانک، از طریق دستگاه های خودپرداز، کارتخوان (pos)، تلفنبانک، همراه بانک و بانکداری اینترنتی فراهم می باشد .
- ملاک محاسبه سود سپرده‌هاى سرمایه‌گذارى کوتاه مدت حداقل مانده درماه است.
- به منظور تعلق سود به سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، موجودی حساب همواره باید معادل یا بیشتر از حداقل مبلغ جهت تخصیص سود باشد.
- در حال حاضر سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت پس از تامین وجه، و با رعایت ماندگاری حداقل ۳۰ روز متوالی محاسبه شده و در روز مورد نظر مشتری، به حساب وی واریز می شود.
- برای روز افتتاح حساب، سود در نظر گرفته می‌شود.
- برای روز بستن حساب، سود در نظر گرفته نمی‌شود.
- حداقل مبلغ افتتاح حساب و تعلق سود و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده
حداقل مبلغ برای تعلق سود
نرخ سودسپرده(درصد درسال)
1۰۰،۰۰۰ ریال
5۰۰،۰۰۰ ریال
5

- سن قانونى برای افتتاح این حساب ۱۸ سال تمام است.
- برداشت، واریز، انسداد حساب و مبلغ یا بستن حساب در همه شعب ممکن است.

سپرده سرمایه‌گذارى بلندمدت

سپرده سرمایه گذارى بلندمدت، سپرده ای است که اشخاص وجوه خود را به قصد سرمایه گذاری و دریافت سود برای مدت معین در بانک سپرده گذاری می نمایند. بانک ملت استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت را طبق قرارداد منعقده تعهد می نماید.
حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده و نرخ سود على‌الحساب در سال جاری به شرح جدول ذیل است:

ردیف
نوع سپرده
نرخ سود علی الحساب (درصد)
1
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه
12
2سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه17
3سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سررسید یک سال20.5
4سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سررسیددوسال21.5
5سپرده سرمایه گذاری بلند مدتبا سررسیدسه سال22.5

در حال حاضر سود سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت پس از تامین وجه، و با رعایت ماندگاری حداقل ۳۰ روز متوالی محاسبه شده و در روز تعیین شده توسط مشتری، به حساب اعلام شده از سوی وی ، واریز می شود.
نکته: حساب اعلام شده توسط سپرده گذار برای واریز سود بایستی یکی از حسابهای انفرادی/اشتراکی سپرده گذار باشد.

شرایط افتتاح حساب

- سن قانونى برای افتتاح این حساب ۱۸ سال تمام است.
- متقاضى این نوع سپرده ، باید یک حساب(جاری، پس انداز، کوتاه مدت) برای واریز سود، به بانک معرفى کند.
- این نوع سپرده در صورت بستن حساب قبل از سررسید مشمول ضوابط و مقررات ویژه ای مى‌شود که مشتری باید به شرح مندرج در قرارداد مربوطه ، مورد آن را با دقت مطالعه و امضاء کند.
- تمدید این گونه سپرده‌ها براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر بوده و بانک راساً در سر رسید سپرده ، نسبت به تمدید آن اقدام می نماید. 
- در صورت تمدید سپرده سرمایه‌گذارى بلندمدت، این سپرده به عنوان سپرده جدید تلقى و مشمول ضوابط و مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به سالِ تمدید مى‌شود.
- چنانچه تمام یا قسمتى از سپرده سرمایه‌گذارى بلندمدت زودتر از موعد مقرر از سوی سپرده گذار مطالبه شود، نرخ سود علی‌الحساب پرداختی به مشتری، متناظر با مدت ماندگاری سپرده پس از کسر یک درصد می باشد.
- درصورت مطالبه مبلغ سپرده قبل از ۳۰ روز، به سپرده یا مبلغ مطالبه شده سود تعلق نمی‌گیرد.

انتقال سپرده‌هاى سرمایه گذارى بلندمدت 

در بانک ملت امکان انتقال سپرده‌هاى سرمایه‌گذارى بلندمدت به سایر اشخاص (انتقال صرفا به پدر، مادر، همسر، فرزند/فرزندان) فراهم است. در انتقال کامل سپرده، سپرده انتقال دهنده بسته و سپرده جدید و با همان شرایط سپرده بسته شده برای انتقال گیرنده افتتاح می شود. در این ارتباط انتقال دهنده (صاحب حساب) و انتقال‌گیرنده به شعبه افتتاح کننده مراجعه و اقدامات زیر را انجام مى‌دهند:
۱. تکمیل فرم درخواست انتقال
۲. ظهر نویسى برگ سپرده توسط انتقال دهنده و امضای آن توسط انتقال‌دهنده، انتقال‌گیرنده و بانک
۳. معرفى حساب برای واریز سود توسط انتقال گیرنده و تسلیم برگ سپرده به وى توسط بانک
e.keramat 14011124 no: 2133124