دوشنبه 25 تير 1403En
فروش اقساطی

فروش اقساطی

فروش اقساطی یعنی واگذاری"عین"، به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید‌های معین دریافت شود.
فروش اقساطی چندگونه است: فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کاربخش تولید، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل ، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.

فروش اقساطی مسکن

به‌ موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می‌تواند برای سهولت در اعطای انواع جدید تسهیلات به منظور سهولت تأمین مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که مستقیماً یا از طریق اعطای هریک از انواع تسهیلات بانکی توسط ایشان احداث شده باشد، منحصراً بنابر درخواست کتبی خرید و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید این گونه واحدها، به صورت اقساطی به ایشان بفروشد.
بانک قبل از انعقاد قرارداد از متقاضیان واحدهای مسکونی مبلغی به عنوان پیش پرداخت اخذ می‌کند. این مبلغ اکنون حداقل۲۰% قیمت تمام شده است. هم چنین بانک مکلف است شش دانگ واحد مسکونی را تا وصول کلیه مطالبات در قالب قرارداد رهنی به وثیقه بگیرد.
مدت قرارداد انواع تسهیلات مسکن تابع ضوابط مربوطه بوده و نرخ سود این نوع قرارداد تابع عقود مبادله‌ای است.

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار

بانک به‌منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از این که واحدهای تولیدی متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد، صرفاً براساس تعهد خرید و درخواست کتبی مشتری وی برای مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه متقاضیان را خریداری کرده و به صورت اقساطی به آنها می‌فروشد.
ملاک محاسبه این تسهیلات، قیمت رسمی ‌مواد اولیه یا تشخیص بانک (در مورد کالاهایی که قیمت رسمی‌ ندارند) خواهد بود. طول بازپرداخت مجموع اقساط مربوط به اموال و کالاهای خریداری شده، نباید از یک دوره تولید و یا حداکثر یک سال بگذرد.

توجه

  - مدت تسهیلات برای بافت فرش و خرید حیوانات زنده غیرمولِد برای یک دوره تولید، حداکثر دو سال خواهد بود.
  - افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات مذکور برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی جدید برحسب مورد توسط بانک تعیین خواهد شد.
نرخ سود این نوع قرارداد تابع عقود مبادله‌ای است.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام و تأسیسات

بانک می‌تواند برای گسترش امور صنعت و معدن،کشاورزی و خدمات بنابر درخواست و تعهد متقاضی اموال منقول را خریداری و با اخذ تضمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد.
مدت قرارداد فروش اقساطی و بازپرداخت اقساط، حداکثر معادل عمر مفید اموال موضوع قرارداد است، که به تشخیص بانک تعیین می‌شود.

مدارک مورد نیاز

  - درخواست متقاضی

- سایر مدارک (براساس در خواست متقاضی، نوع تسهیلات، نظر مرجع تصویب اعتبار)

  - اشخاص حقیقی

    - فاکتور خرید (مواد اولیه، ماشین آلات)
    - اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
   - کپی مجوز فعالیت صنفی
   - اصل و کپی مجوز ملکی متقاضی

  - اشخاص حقوقی

    - اصل شناسنامه مدیران براساس آخرین تغییرات آگهی روزنامه رسمی
    - اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت
    - آگهی تاسیس شرکت
    - آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی‌
    - اظهارنامه مالیاتی
    - پروانه فعالیت
    - آخرین صورت‌های مالی شرکت

  - سایر مدارک و مستندات و مجوزهایی که براساس نظر مرجع تصویب‌کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع معامله را اثبات می‌کند.

 

مراحل انجام کار

۱. دریافت درخواست متقاضی و مدارک مربوطه
۲. بررسی شاسیتگی متقاضی و ظرفیت و توان بازپرداخت تسهیلات درخواست شده 
۳. اخذ وثائق وتضمین‌های لازم 
۴. انعقاد قرارداد فروش اقساطی
۵. صدور چک تسهیلات در وجه فروشنده یا سازنده 
e.keramat.ed:970305