يکشنبه 31 تير 1403En
نرخ حق الوکاله

نرخ حق الوکاله

در اجرای سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در خصوص اعلام نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری به اطلاع می رساند:
به موجب مصوبه شماره 4000/5 مورخ 1402/11/02 هیات مدیره این بانک، نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری برای سال 1403 بانک ملت معادل 3% اعلام می گردد.