دوشنبه 25 تير 1403En
سامانه کد بانک

کد بانک ملت (#712*)

بانک ملت با هدف فراهم سازی امکان دسترسی آسان و سریع به خدمات غیرحضوری بانک، سامانه کد بانک را در بسترUSSDطراحی نموده و در اختیار مشتریان محترم قرار داده است.
یکی از مزایای سامانه کد بانک عدم نیاز به نصب هرگونه نرم افزار بر روی تلفن همراه مشتری است.بر این اساس تمامی مشتریان می توانند با استفاده از سیم کارت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل کد اختصاصی #۷۱۲* را شماره‌گیری نموده و از خدمات متنوع سامانه یاد شده بهره مند شوند.
در سامانه فوق امکان دسترسی به حسابهای بانک ملت با استفاده از رمز تلفنبانک ملت و همچنین امکان استفاده ازکارتهای شتابی با در اختیار داشتن شماره ۱۶ رقمی کارت و رمز اینترنتی میسر است.خاطر نشان می گردد استفاده از کارت های شتابی در سامانه کد بانک، منوط به فعال سازی کارت در سامانه پیوند بانکهای مربوطه می‌باشد.

فعال سازی ملت کارت متمرکز  بانک ملت در سامانه پیوند:

در حال حاضر فعال سازی ملت کارت متمرکز بانک ملت در سامانه پیوند، به منظور استفاده در سامانه کد بانک ملت انجام می شود.

روش فعالسازی: 

 1. شماره گیری کد اختصاصی #712*
 2. انتخاب گزینه شماره 4(تنظیمات)
 3. انتخاب گزینه 3 (ثبت کارت)
 4. ورود شماره کارت

راهنمای استفاده از خدمات:

جهت آشنایی با روش استفاده از خدمات در سامانه کد بانک، به مثالهای زیر توجه فرمایید.
مثال اول: خرید کارت شارژ ازایرانسل با کارت سایر بانکها:
 1. شماره گیری کد اختصاصی #712*
 2. انتخاب گزینه شماره 2( سایر بانکها)
 3. انتخاب گزینه 2( شارژ)
 4. انتخاب گزینه 1( کارت شارژ)
 5. انتخاب اپراتور ایرانسل
 6. انتخاب مبلغ مورد نظر
 7. انتخاب شماره کارت
 8. ورود رمز عبور دوم کارت
مثال دوم: پرداخت قبض از شماره حساب بانک ملت
 1. شماره گیری کد اختصاصی #712*
 2. انتخاب گزینه 1(کد بانک ملت)
 3. انتخاب گزینه 4( قبض)
 4. انتخاب گزینه 1(حساب)
 5. ورود شناسه قبض
 6. ورود شناسه پرداخت
 7. انتخاب گزینه 1(تایید مبلغ)
 8. ورود شماره حساب
 9. ورود رمز عبور(رمز تلفن بانک)
منوی اصلی سامانه کد بانک شامل چهار گزینه اصلی می باشد که هریک مجموعه ای از خدمات را شامل شده و به شرح جدول ذیلمی باشد.
1.کدبانک ملت
1.موجودی
1. حساب
ورود شماره حساب ← ورود رمز عبور
2. کارت
انتخاب شماره کارت ← ورود رمز دوم
2.سه گردش
1. حساب
ورود شماره حساب ← ورود رمز عبور
2. کارت
انتخاب شماره کارت ← ورود رمز دوم
3.شارژ
1. کارت شارژ
انتخاب اپراتور ← انتخاب مبلغ ← انتخاب  شماره کارت ← ورود رمز دوم
2. شارژ برخط/بسته اینترنتی
1. حساب
1. ایرانسل
انتخاب شماره موبایل
1. شارژ بر خط
ورود مبلغ ← ورود شماره حساب ← تایید شرایط انتخابی ← ورود رمز عبور
2. بسته اینترنتی
انتخاب مبلغ← ورود شماره حساب ← تایید شرایط انتخابی ← تایید مبلغ ← ورود رمز عبور
2. همراه اول
انتخاب شماره موبایل← انتخاب مبلغ ← ورود شماره حساب ← تایید شرایط ← ورود رمز عبور
2. کارت
1. ایرانسل
انتخاب شماره موبایل
1. شارژ بر خط
ورود مبلغ ←انتخاب کارت ← تایید شرایط انتخابی ← ورود رمز دوم
2. بسته اینترنتی
انتخاب مبلغ ← انتخاب کارت ← تایید شرایط انتخابی ← تایید مبلغ ← ورود رمز دوم
2. همراه اول
ورود شماره موبایل← انتخاب مبلغ ← انتخاب شماره کارت ← تایید شرایط ← ورود رمز دوم
3. گزارش کارت شارژ
4.قبض
1. حساب
ورود شناسه قبض ← ورود شناسه پرداخت ← تایید مبلغ پرداخت ← ورود شماره حساب ← ورود رمز عبور
2. کارت
ورود شناسه قبض ← ورود شناسه پرداخت ← تایید مبلغ پرداخت ← ورود شماره کارت ← ورود رمز دوم
5.دریافت کد شبا
ورود شماره حساب
6.سایر خدمات
1. حواله
1. به حساب خود
ورود شماره حساب مبدا ← ورود مبلغ ← ورود شماره حساب مقصد ← ورود رمز عبور
2. به حساب دیگران
ورود شماره حساب مبدا ← ورود مبلغ ← ورود شماره حساب مقصد ← تایید مشخصات حواله ← ورود یکبار رمز← ورود رمز عبور
3. برداشت وجه بدون کارت
گزارش ← انتخاب شماره کارت ← انتخاب درگاه حواله
2. وام
1. مانده بدهی
ورود شماره حساب ← ورود شماره تسهیلات ← ورود رمز عبور
2. پرداخت تسهیلات خود
ورود شماره حساب ← ورود شماره تسهیلات ← ورود مبلغ ← تایید شرایط پرداخت ← ورود رمز عبور
3. تولید پن مجازی
ورود شماره تسهیلات ← تایید شماره تسهیلات
3. چک
لغو تایید مبلغ چک
ورود شماره حساب ← ورود شماره سری چک ← ورود شماره سریال چک ←تایید مشخصات چک ← ورود رمز عبور
4. غیر فعال سازی خدمات
1. غیرفعال سازی حواله اینترنتی
ورود شماره حساب ← ورود رمز فعال سازی مجدد ← ورود رمز عبور
2. غیر فعال سازی همراه بانک
ورود شماره حساب ← ورود رمز عبور
5. اوراق
ورود شماره حساب ← تاریخ انتشار ← ورود سریال اوراق← ورود رمز عبور
6. نرخ سود
2.سایر بانکها
1.موجودی
انتخاب کارت ← ورود رمز دوم
2.شارژ
1. کارت شارژ
انتخاب اپراتور ← انتخاب مبلغ ← انتخاب کارت ← ورود رمز دوم
2. شارژ برخط/بسته اینترنتی
1. ایرانسل
ورود شماره موبایل
1. شارژ برخط
ورود مبلغ ← انتخاب کارت ← تایید مبلغ ← ورود رمز دوم
2. بسته اینترنتی
انتخاب مبلغ ← انتخاب کارت ← تایید مشخصات ← تایید مبلغ ← ورود رمز دوم
2. همراه اول
ورود شماره موبایل ← انتخاب مبلغ ← انتخاب کارت ← تایید مبلغ ← ورود رمز دوم
3. گزارش کارت شارژ
3.قبض
ورود شناسه قبض← ورود شناسه پرداخت ← تایید مشخصات ← انتخاب کارت ← ورود رمز دوم
4.تنظیمات
1.انتخاب زبان
1.فارسی
2.فارسی با حروف انگلیسی
2.حذف
1.حساب
2.وام
3.کارت
3.ثبت کارت
ورود شماره کارت
7.خدمت
1.کد اعتبارسنجی
1. سرویس پیامک مشتری
2. تایید شماره موبایل
3. اکسس کارت
6. ملت کارت
1. فعال سازی کارت
2. غیرفعال سازی کارت
e.keramat no:99/   991013