جمعه 3 اسفند 1397En
هیأت عامل

رئیس هیأت عامل

محمد بیگدلی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک:m.bigdeli@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

علیرضا لگزایی

تلفن: 1-82962010

نمابر: 82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

محسن خوارزمی

تلفن: 82962093-82962082

نمابر: 88328506

پست الکترونیک: m.kharazmi@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

محمود اخلاقی

تلفن: 82962110

نمابر: 82962955

پست الکترونیک: M.akhlaghi@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

بهمن اسکندری

تلفن: 82962032

نمابر: 88316020

پست الکترونیک:B.eskandari@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

حسین بهاری

تلفن: 82962012

نمابر: 88328560

پست الکترونیک:ho.bahari@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

عزیز آخوندی اصل

تلفن: 82963520-82962124

نمابر: 88828629

پست الکترونیک: A.Akhondiasl@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

سعید نصری 

تلفن: 82962148

نمابر: 88328538

پست الکترونیک: s.nasri@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

مرتضی نجف

تلفن: 82962119-82962013

نمابر: 88834186

پست الکترونیک: m.najaf@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

سید ابوطالب دیبایی 

تلفن: 82962029-82962028

نمابر: 88320284

پست الکترونیک: s.dibaei@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

رحیم طاهری

تلفن: 82963482-82962054

نمابر: 88326469

پست الکترونیک: ra.taheri@bankmellat.ir

عضو هیأت عامل

محمد تقی صمدی 

تلفن: 82963513

نمابر: 88834186

پست الکترونیک: m.samadi@bankmellat.ir