دوشنبه 25 تير 1403En
هیأت عامل

عنواننام و نام خانوادگیسمتتلفننمابر
رئیس هیأت عاملفرشید فرخ نژادمدیرعامل بانک8296200482962772
عضو هیأت عاملعباس اشرف نژادقائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره82962017 - 8296201588834185
محمود رشیدیمعاون مدیرعامل در امور پشتیبانی82962014-8296201388828628
مجید ابراهیمیمعاون مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت8296211482962955
محسن مقدسیمعاون مدیرعامل در امور سرمایه انسانی8296214888328538
علیرضا حمیدیمعاون مدیرعامل ناظر بر مشتریان بانکداری شرکتی و شعب نواحی دو و سه 8296205488326469
رسول لطفی آذرمعاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات82962148-8296214688828629
هادی سپانلومعاون مدیرعامل در امور برنامه ریزی و تحول 82962032-8296203388324344
محسن شجاع معاون مدیرعامل ناظر بر مشتریان بانکداری شرکتی و شعب ناحیه یک8296209688326469
سید نقی شمسی معاون مدیرعامل در امور مالی82962097-8296201288328560
هادی حطیممعاون مدیرعامل ناظر بر مشتریان بانکداری شرکتی و شعب ناحیه چهار و پنج8296211688328538
محمود سعیدیمعاون مدیرعامل در امور بین الملل82963520-8296212488828629
فرشاد جهاندیدهمعاون مدیر عامل در امور اعتباری82963511---