يکشنبه 26 فروردين 1403En
هیأت عامل
عنواننام و نام خانوادگیسمتتلفننمابر
رئیس هیأت عاملفرشید فرخ نژادمدیرعامل بانک8296200482962772
عضو هیأت عاملعباس اشرف نژادمعاون مدیر عامل در امور اعتباری82963520-8296212488828629
مجید ابراهیمیمعاون مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت8296211482962955
هادی حطیممعاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی و تجاری8296211688328538
علیرضا حمیدیمعاون مدیرعامل ناظر بر ناحیه چهار8296205488326469
---معاون مدیرعامل ناظر بر نواحی دو و سه 82962093-8296208288328506
محمود رشیدیمعاون مدیرعامل در امور پشتیبانی82962014-8296201388828628
هادی سپانلومعاون مدیرعامل در امور برنامه ریزی و تحول 82962032-8296203388324344
محمود سعیدیمعاون مدیرعامل در امور بین الملل82963520-8296212488828629
محسن شجاع معاون مدیرعامل ناظر بر ناحیه یک8296209688326469
سید نقی شمسی معاون مدیرعامل در امور مالی82962097-8296201288328560
رسول لطفی آذرمعاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات82962148-8296214688828629
محسن مقدسیمعاون مدیرعامل در امور سرمایه انسانی8296214888328538