پنجشنبه 27 مرداد 1401En
شفافیت مالی

شفافیت مالی در بانک ملت

در راستای ایجاد شفافیت مالی در بانک ملت، اطلاعات زیرقابل دریافت است:

1- اطلاعات مربوط به صورتهای مالی

1. خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

2. انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

3. انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی

4. مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

5. میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی

6. اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

7. خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک طبقات

8. خالص تسهیلات به تفکیک طبقات

9. خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثائق

10. مانده ذخایر به تفکیک عمومی واختصاصی

11. مانده اسناد پرداختنی

12. مانده اسناد پرداختنی که طی دوره آتی که سر رسید می گردند

13. مانده اقلام زیرخط ترازنامه

14. نحوه محاسبه سودقطعی سپرده گذاران

15. مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

16. مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده

17. مانده بدهکاران موقت

18. مانده بستانکاران موقت

19. سود هر سهم

20. کفایت سرمایه

21. نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص

22. نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان

23. نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی

24. وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها سال 95

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها سال 96

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها سال 97

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها سال 98

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها سال 99

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها پایان شهریور 1400

25. نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات

26. نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها

27. نسبت ارزش دفتری داریی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

28. نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات

29. نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها

30. نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها

31. نرخ سود سپرده ها

32. نرخ سود تسهیلات

34. صورتهای مالی حسابرسی شده:

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1388

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1389

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1390

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1391

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1392

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1393

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1394

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1395

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1396

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1397

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1398

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1399

35. گزارش هیات مدیره به مجمع:

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1391

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1392

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1393

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1394

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1395

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1396

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1397

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1398

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1399

36. گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال1394

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال1395

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال1396

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال1397

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال1398

گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال 1399


3-2- اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی

4-2- اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک عملیاتی

5-2- اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک بازار

آرشیو اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک


3- اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

۱. ساختارهیأت مدیره

۲. ساختار هیأت عامل و سایر مدیران ارشد

3. فرآیند انتخاب اعضای هیأت مدیره

4. حدود اختیارات و مسئولیت های اعضای هیأت مدیره

5. فرآیندانتخاب وشرایط احراز ورویه های گزارش دهی مدیران ارشد

6. ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1394

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1395

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1396

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1397

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1398

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1399

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1400

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در سال 1401

7. مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1390

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1391

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1392

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1393

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1394

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1395

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1396

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1397

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1398

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1399

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1400

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده سال 1401

8. ساختار سازمانی

9. خط مشی ها و سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات

10. گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 94

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 95

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 96

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 97

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 98

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 99

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی سال 1400

11. کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 94

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 95

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 96

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 97

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 98

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 99

کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی سال 1400

4- انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت

5- بدهکاران بالای 1000 میلیارد ریال

6- تسهیلات وتعهدات کلان