دوشنبه 30 مهر 1397En
شفافیت مالی

شفافیت مالی در بانک ملت

در راستای ایجاد شفافیت مالی در بانک ملت، اطلاعات زیرقابل دریافت است:

اطلاعات مربوط به صورتهای مالی

1. خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

2. انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

3. انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی

4. مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

5. میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی

6. اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

7. خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک طبقات

8. خالص تسهیلات به تفکیک طبقات

9. خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثائق

10. مانده ذخایر به تفکیک عمومی واختصاصی

11. مانده اسناد پرداختنی

12. مانده اقلام زیرخط ترازنامه

13. نحوه محاسبه سودقطعی سپرده گذاران

14. مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

15. مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده

16. مانده بدهکاران موقت

17. مانده بستانکاران موقت

18. سود هر سهم

19. کفایت سرمایه

20. نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص

21. نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان

22. نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی

23. وضعیت بازار ارزی به تفکیک هر یک از ارزها

24. نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات

25. نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها

26. نسبت ارزش دفتری داریی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

27. نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات

28. نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها

29. نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها

30. نرخ سود سپرده ها

31. نرخ سود تسهیلات

32. سایراطلاعات

33. صورتهای مالی حسابرسی شده:

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1388

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1389

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1390

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1391

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1392

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1393

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1394

صورت های مالی حسابرسی شده بانک در سال 1395

34. گزارش هیات مدیره به مجمع:

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1391

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1392

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1393

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1394

گزارش هیات مدیره به مجمع سال1395


اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک تطبیق

1. اهداف مدیریت ریسک تطبیق

2. دامنه مدیریت ریسک تطبیق

3. منشور مدیریت رعایت قوانین و مقررات

4. بیانیه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

5. فرآیند اجرایی مدیریت ریسک تطبیق

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک اعتباری

1. سیاست ها و خط مشی های اعتباری:

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال 1393

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال 1394

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال 1395

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال 1396

سیاست ها و خط مشی های اعتباری سال 1397

2. واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری

3. حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات

4. میزان پذیرش ریسک اعتباری

5. میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک طبقات

6. فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان

7. روش سنجش ریسک اعتباری

8.روش های کاهش ریسک اعتباری

9. میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری

10. معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری

11. سازوکارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری

12. نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن ها

13. تمرکز ریسک اعتباری

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک عملیاتی

اقدامات به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک بازار

اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت

ED: KERAMAT.970716