چهارشنبه 29 خرداد 1398En
فاینانس

فاینانس 

فاینانس در ایران به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات طرح های تولیدی (سرمایه ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت (وفق قراردادهای مالی بسته شده با اعتبار دهندگان خارجی) فاینانس گفته می شود.

فعالیت های قابل قبول

- اجرای پروژه های جدید زیربنایی، تولیدی، و طرح های توسعه ای؛
- خرید تکنولوژی، و تجهیزات سرمایه ای، و خدمات فنی مهندسی.
- استفاده کنندگان مجاز 
- اشخاص حقوقی (دولتی، خصوصی)

میزان تسهیلات

حداکثر به%۸۵ مبلغ قرارداد تجاری پروفرم و هزینه بیمه صادراتی مربوط (که بر اساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می شود) تسهیلات فاینانس تعلق می گیرد.

روش پرداخت تسهیلات

پرداخت تسهیلات فاینانس معمولا از نوع اعتبار اسنادی، به شرح زیر است:
- ۱۵% مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت؛
- ۸۵% مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس.

توجه

نظر به ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور،گشایش اعتبار اسنادی فاینانس برای وزارتخانه ها، سازمان‌ها، و شرکت های وابسته دولتی -که از بودجه عمومی استفاده می کنند- منوط است به تأیید"معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" مبنی بر پیش بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور (به منظور بازپرداخت در سررسیدهای مقرر) .

دوره استفاده از تسهیلات

دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی، بر اساس دوره حمل و اجرای پروژه (مندرج در قراردادهای تجاری) و با توجه به شیوه های"سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)" تعیین می شود.

دوره بازپرداخت

تعداد و توالی اقساط: ۱۰ تا ۱۷ قسط متوالی ۶ ماهه .
سررسید نخستین قسط: ۶ ماه پس از شروع بازپرداخت (که با توجه به مفاد قراردادهای تأمین مالی تعیین می شود.)

وثیقه های اعتباری

- اموال غیر منقول؛
- سفته و برات؛
- برگ سپرده؛
- اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس؛
- اوراق بهادار؛
- سایر موارد (بر حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک
ED.1395.02.29