پنجشنبه 27 مرداد 1401En
فاینانس

فاینانس 

فاینانس در ایران به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات طرح های تولیدی (سرمایه ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت (در صورت امضای قرارداد تامین مالی با کارگزاران خارجی) فاینانس گفته می شود.

فعالیت های قابل قبول

- اجرای پروژه های جدید زیربنایی، تولیدی، و طرح های توسعه ای؛
- خرید تکنولوژی، و تجهیزات سرمایه ای، و خدمات فنی مهندسی.

استفاده کنندگان مجاز 

- اشخاص حقوقی (دولتی، خصوصی)

میزان تسهیلات

حداکثر به میزان%۸۵ مبلغ قرارداد تجاری/ پروفرم و هزینه بیمه صادراتی مربوط (که بر اساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می شود) تسهیلات فاینانس تعلق می گیرد.

روش پرداخت تسهیلات

پرداخت تسهیلات فاینانس معمولا از نوع اعتبار اسنادی، به شرح زیر است:
- ۱۵% مبلغ  قرارداد تجاری/ پروفرم به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت؛
- ۸۵%  قرارداد تجاری/ پروفرم از محل تسهیلات فاینانس

ed: e.keramat13980501 no:98/651412