دوشنبه 25 تير 1403En
تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک

تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک

اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی بانک، در چارچوب مجموعه مقررات ارزی ، دستورالعمل های صادره و در صورت تکافوی منابع ارزی ، صدور مجوزها و مصوبه های اعتباری در قالب تسهیلات ارزی کوتاه مدت و میان مدت با حداکثر سقف فردی اشخاص حقیقی( 5 میلیون یورو) و حقوقی(20 میلیون یورو) به مشتریان ارزنده (واحد های تولیدی دارای فعالیت های ارزآور) بابت خرید مواد اولیه ، مصرفی، قطعات یدکی و ماشین آلات امکان پذیر می باشد. حداکثر دوره تامین مالی برای واردات مواد اولیه و مصرفی مرتبط با تولید، 2 سال ( با حداکثر دوره استفاده 6 ماهه و زمان باقیمانده تا پایان دوره تامین مالی برای دوره های تنفس و بازپرداخت) و برای واردات ماشین آلات تولیدی و خدمات مربوطه یاتکمیل طرح های نیمه تمام تولیدی 8 سال ( باحداکثر دوره استفاده 2 ساله و زمان باقیمانده تا پایان دوره تامین مالی برای دوره های تنفس و بازپرداخت) می باشد.
ED:e.keramat 1402/573140  14020405