سه شنبه 29 مرداد 1398En
هیأت مدیره
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
محمد بیگدلی
تلفن: ۵-۸۲۹۶۲۰۰۴
نمابر: ۸۲۹۶۲۷۷۲
نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت
کد پستی: ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱
نایب رئیس هیأت مدیره
علیرضا لگزایی
تلفن:۱-۸۲۹۶۲۰۱۰
نمابر:۸۲۹۶۲۷۱۷
نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت
کد پستی: ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱
عضو هیأت مدیره
بهمن اسکندری
تلفن: ۸۲۹۶۲۰۳۲-۸۲۹۶۲۰۳۳
نمابر: ۸۸۳۱۶۰۲۰
نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت
کد پستی: ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱
عضو هیأت مدیره (علی البدل)
حسین بهاری
تلفن: ۸۲۹۶۲۰۹۷-۸۲۹۶۲۰۱۲
نمابر: ۸۸۳۲۸۵۶۰
نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملتکد پستی:۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱
e.keramat.ed:۹۷۰۳۲۷