دوشنبه 25 تير 1403En
مدیرعامل و هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره 

فرشید فرخ نژاد

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک:f.farokhnejad@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

قائم مقام مدیرعامل و عضو اجرائی هیأت مدیره

عباس اشرف نژاد

تلفن: 82962017 - 82962015

نمابر: 88834185

پست الکترونیک:ashrafnejad@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

رئیس هیأت مدیره و عضو غیر اجرائی هیأت مدیره

مسعود نصر اصفهانی

تلفن: 82963513

نمابر: 88316020

پست الکترونیک:m.nasresfahani@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

نائب رئیس هیأت مدیره و عضو غیر اجرائی هیأت مدیره

سید کاظم چاوشی

تلفن: 82962008 - 82962006

نمابر: 82962949

پست الکترونیک:k.chavoshi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو غیر اجرائی هیأت مدیره

سید رضا موسوی

تلفن: 82962011 - 82962010

نمابر: 82962717

پست الکترونیک: m.moosavi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

e.keramat.ed:970327

جهت مشاهده اعضای هیأت عامل بانک اینجا را کلیک نمایید.