يکشنبه 12 تير 1401En
تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی مدتدار صادراتی

تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی مدتدار صادراتی"DISCOUNTING"

تأمین مالی صادرات از طریق خرید دین اسناد اعتبارات و بروات اسنادی ارزی صادراتی مدتدار به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی پس از انعقاد قرارداد ارزی متناسب به صورت با حق رجوع (  در صورت عدم دریافت وجه اسناد در سررسید پرداخت رجوع به صادر کننده به اتکاء وثایق و تضامین اخذ شده و قرارداد فی مابین) و بدون حق رجوع( در صورت عدم دریافت وجه اسناد در سررسید پرداخت رجوع به صندوق ضمانت صادرات ایران  به اتکاء  بیمه نامه صادره/ چنانچه گشایش اعتبار توسط بانک های طراز اول یا شعب خارج از کشور بانکهای ایرانی باشد به تشخیص اداره کل بین الملل)امکانپذیر می باشد.

اهم شرایط خرید دین صادراتی بشرح ذیل می باشد:

۱.   ارائه درخواست صادرکننده در خصوص تنزیل اسناد به واحد ارزی شعبه
۲.  دریافت اعتبار اسنادی مدت دار صادراتی به نفع صادرکننده ایرانی که اسناد آن معامله شده و بدهی قطعی بانک گشایش کننده اعتبار و یا موسسه اعتباری خارجی معتبر و مورد تایید بانک، به فروشنده ایرانی تلقی گردد (بانک ملت می بایست به عنوان بانک ابلاغ کننده و معامله کننده اسناد تعیین گردیده باشد).
3. کنترل روابط کارگزاری و سایر شرایط توسط اداره کل بین  الملل مبنی بر پذیرش یا رد درخواست واصله
۳. بروات اسنادی (وصولی ها) مدتدار با قبولی خریدار و همچنین تایید و تعهد پرداخت وجه بروات توسط یکی از بانکهای معتبر خارجی(مورد تائید اداره کل بین الملل).
۴. اخذ استعلام کتبی مبنی بر فقدان بدهی و تعهدات سررسید شده ، معوق ، مشکوک الوصول و چک برگشتی.
۶. تائید عدم اخذ تسهیلات صادراتی اعم از ارزی و ریالی بابت اسناد ارایه شده توسط واحد اعتباری شعبه
7. اخذ پیام سوئیفتی از کارگزار مبنی بر تعهد پرداخت در سررسید اعتبار/ برات اسنادی صادراتی
ED.e.keramat 98/05/01 no: 98/651412