دوشنبه 25 تير 1403En
اعتبارات اسنادی ارزی

اعتبارات اسنادی ارزی

اعتبار اسنادی تعهد یک بانک برای پرداخت مبلغ معین به فروشنده کالا یا خدمات است مشروط بر این که وی اسناد مقرر شده در اعتبار حاکی از ارسال کالا یا انجام خدمات در مدت تعیین شده و مطابق با شرایط معین در متن اعتبار اسنادی را ارائه کند.

انواع اعتبارات اسنادی

 • اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی: اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش میکند اعتبار وارداتی و این اعتبار از نظر فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی می باشد.
 • اعتبار اسنادی قابل برگشت: در این نوع اعتبار ،خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار میتوانند بدون اطلاع ذینفع ،هرگونه تغییر و اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورند(بدون اجازه فروشنده )
 • اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت: در این نوع اعتبار هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده میباشد.
 • اعتبار اسنادی تایید شده: اعتباری است که خریدار ملزم میشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر که مورد نظر فروشنده است برساند. این نوع اعتبار حاکی از عدم اطمینان به حیثیت اعتباری بانک گشایش کننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی و یا اقتصادی کشور خریدار است.
 • اعتبار اسنادی تایید نشده: این نوع اعتبار در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش می یابد .اگر در شرایط اعتبار کلمه confirmedذکر نشود آن اعتبار تایید نشده تلقی میگردد.
 • اعتبار اسنادی قابل انتقال: به اعتباری گفته میشود که در آن ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انتقال دهد. در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب میشود.
 • اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال: به اعتباری گفته میشود که ذینفع حق انتقال کل یا بخشی از آن را به دیگران ندارد. 
 • اعتبار اسنادی مدت دار: اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارائه اسناد از سوی ذینفع پرداخت نمیشود بلکه پرداخت وجه بعد از مدت تعیین شده صورت میگیرد .در واقع فروشنده به خریدار مهلت میدهد که بهای کالا را پس از دریافت کالا و فروش آن بپردازد .
 • اعتبار اسنادی پشت به پشت (اتکایی): این نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است .اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست. به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است  اعتبار دیگری برای فروشنده دوم که میتواند کالا را تهیه و ارسال نماید از طرف ذینفع اول گشایش می یابد .
 • اعتبار اسنادی دیداری: اعتباری است که طبق آن بانک معامله کننده اعتبار پس از رویت اسناد حمل ارائه شده از طرف ذینفع (فروشنده) در صورت رعایت تمامی شرایط اعتبار از سوی وی بلافاصله وجه آن را پرداخت میکند.
 • اعتبار اسنادی گردان: اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار ،همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد در واقع بدون احتیاج به افتتاح یا اصلاح اعتبار جدید ،اعتبار موجود خود به خود تجدید می شود.

اعتبارات اسنادی دیداری

منظور از اعتبار اسنادی دیداری این است که بانک گشاینده یا بانک تعیین شده (بانک تایید کننده در صورت وجود) با رؤیت اسناد بدون مغایرت ارائه شده از سوی ذینفع نسبت به پرداخت وجه اسناد به ذینفع اقدام نماید.

ویژگی های اعتبارات اسنادی دیداری

این نوع اعتبار اسنادی، مطلوب ترین نوع از نقطه نظر زمان پرداخت وجه برای ذینفع می باشد. پرداخت وجه اسناد به ذینفع: پس از  ارائه اسناد به شرط عدم مغایرت طبق مقررات 600UCP  صورت می پذیرد.

مراحل انجام کار

1.خریدار و فروشنده بعد از تماس با یکدیگر نسبت به عقد قراردادی که براساس آن باید اعتبار اسنادی گشایش شود اقدام می نمایند.
2.خریدار پس از تهیه بیمه نامه، اخذ مجوزهای لازم از سازمانها و وزارتخانه های مربوطه و اخذ مصوبه اعتباری، از بانک خود درخواست می کند که اعتبار اسنادی براساس شرایط مورد درخواست به نفع فروشنده گشایش نماید.
3.بانک گشایش کننده پس از دریافت مدارک و وثایق از مشتری، نسبت به گشایش اعتبار اقدام نموده و برای بانک کارگزارش که به آن بانک ابلاغ کننده گویند، ارسال می نماید.
4.بانک ابلاغ کننده پس از کنترل اصالت پیام رسیده، نسبت به ابلاغ آن به فروشنده اقدام می نماید. ذینفع اعتبار پس از دریافت اعتبار و مطابقت آن با قرارداد، نسبت به تهیه یا تولید کالای مورد سفارش اقدام می نماید.
5.فروشنده بعد از تهیه یا تولید کالا اقدام به حمل کالا نموده و اسناد حمل را به بانک معامله کننده اعتبار ارائه می دهد. لازم به ذکر است که بانک معامله کننده می تواند همان بانک ابلاغ کننده و یا هر بانک دیگری تعیین گردد، ولی در اکثر موارد بانک معامله کننده و ابلاغ کننده یکی می باشد. در صورت یکسان نبودن بانکهای ابلاغ و معامله کننده ، فروشنده باید به همراه اسناد حمل، نسخه ای از متن اعتبار و اصلاحات انجام شده را به بانک معامله کننده ارائه نماید.
6.بانک معامله کننده اقدام به بررسی اسناد نموده و درصورتی که فروشنده شرایط اعتبار را رعایت نموده باشد نسبت به معامله اسناد و پرداخت وجه اسناد اقدام می نماید. (مطابق مقررات UCP600)
7.بانک معامله کننده پس از معامله اسناد آن را برای بانک گشایش کننده اعتبار ارسال می دارد و برطبق توافق بین دو بانک نسبت به دریافت وجهی که پرداخت نموده اقدام می نماید.
8.بانک گشایش کننده پس از بررسی اسناد نسبت به ظهرنویسی و تحویل آنها به خریدار در قبال دریافت وجه اعتبار اقدام نماید.
9.خریدار حداکثر یک ماه پس از واریز وجه/ظهرنویسی اسناد حمل ملزم به ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با شرایط کمی و کیفی اعتبار و حاکی از ورود و ترخیص قطعی کالا می باشد.

اعتبارات اسنادی مدت دار

اعتبار اسنادی مدت دار نوعی اعتبار اسنادی است که ذینغع طبق توافق، مدتی بعد از ارائه اسناد بدون مغایرت، وجه اسناد را از بانک گشاینده یا بانک تعیین شده یا تأیید کننده اخذ خواهد نمود.