دوشنبه 25 تير 1403En
شماره تلفنخانه های ادارات مرکزی بانک ملت
  • ساختمان ادارات کل مرکزی بانک (فرصت): 82961
  • ساختمان اداره کل زیرساخت و نرم افزار: 66460870
  • ساختمان اداره کل حسابداری مالی: 66499984 – 66497442
  • ساختمان ادارات کل مهندسی ساختمان و تدارکات: 4-66405781  - 66496762
  • ساختمان اداره کل حقوقی: 6-66707182
واحدهای ستادی بانک
جستجو:جستجو
برای گروه بندی ستون مورد نظر را بگیرید و در این قسمت رها کنید.
ردیفنوع واحدنام واحدشماره تماسشماره بازرسیشماره حراست
      
صفحه 1 از 4صفحه، رکورد 1 تا 20 از 78رکورد.
1مدیریت امورمدیریت امور بازرسی و نظارت021-26872235-26872231 1556 (داخلی 2)021-45418
2مدیریت امورواحد رسیدگی به شکایات021-26872231-26872258-26872283-26872235-26872254 1556 (داخلی 2)021-45418
3مدیریت امورمدیریت امور حراست021-88826730-88826772 1556 (داخلی 2)021-45418
6اداره کلمرکز تحول دیجیتال021-82962990 1556 (داخلی 2)021-45418
7اداره کلاداره کل حوزه مدیریت021-82963616-82963617 1556 (داخلی 2)021-45418
8اداره کلاداره کل روابط عمومی021-82962043-82962044 1556 (داخلی 2)021-45418
9اداره کلاداره کل اعتبارات021-82962073-4 1556 (داخلی 2)021-45418
10اداره کلاداره کل اعتبارات شرکتی021-82963538 1556 (داخلی 2)021-45418
11اداره کلاداره کل امنیت اطلاعات021-82962810-82962142 1556 (داخلی 2)021-45418
12اداره کلاداره کل امور ارزی شعب021-82962019-20 1556 (داخلی 2)021-45418
13اداره کلاداره کل آمار و فرآوری داده021-82962047-48 1556 (داخلی 2)021-45418
14اداره کلاداره کل آموزش021-33910012-14 1556 (داخلی 2)021-45418
15اداره کلاداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری021-82962070-82962080 1556 (داخلی 2)021-45418
16اداره کلاداره کل بین الملل82962055ـ82962053-021 1556 (داخلی 2)021-45418
17اداره کلاداره کل تدارکات021-66462190 1556 (داخلی 2)021-45418
 اداره کلاداره کل توسعه و خلق محصول021-82962025-2024_021-88101741-2 1556 (داخلی 2)021-45418
18اداره کلاداره کل حسابداری مالی021-66462263 1556 (داخلی 2)021-45418
19اداره کلاداره کل حسابداری مدیریت021-66466594 1556 (داخلی 2)021-45418
20اداره کلاداره کل حقوقی021-66707001-3 1556 (داخلی 2)021-45418
21اداره کلاداره کل رفاه و جبران خدمت021-82962137 1556 (داخلی 2)021-45418