شنبه 18 آذر 1402 En
سوالات متداول
پرسش:
پولشویی چیست؟
پاسخ:
پولشویی عبارت است از:
الف ‏- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب ‏- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ ‏- پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
پرسش:
تامین مالی تروریسم به چه معنا می باشد؟
پاسخ:
تهیه و جمع آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز ، جلب کمک های مالی و پولی ، اعانه ، انتقال پول ، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می شوند، تامین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می شود:
الف‏- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی ، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران ، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.
ب‏- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):
1‏- خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی.
2‏- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها.
3‏- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی(بیولوژیک).
4‏- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات.
پ‏- ارتکاب اعمال زیر صرفنظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
1‏- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی.
2‏- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن.
3‏- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز.
4‏- تولید، تملک ، اکتساب ، انتقال ، حمل ، نگهداری ، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت ، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز.
5‏- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک).
6‏- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی ، محموله و خدمه یا مسافران آن.
7‏- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب و صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق.
8‏- بمب گذاری در اماکن عمومی ، تاسیسات دولتی ، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیرساخت.
ت‏- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده ، در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها.
پرسش:
پول کثیف به چه پولی گفته می شود؟
پاسخ:
پول کثیف عبارت است از درآمد، ثروت یا منابع غیرقانونی که بر اساس قوانین هر کشور ممکن است مصادیق متفاوتی داشته است. بعضی مصادیق درآمد غیرقانونی که از نظر بین المللی و ضوابط داخلی کشورها با یکدیگر تطابق دارند عبارت است از:
قاچاق مواد مخدر و داروهای آرام بخش
قاچاق انسان و اعضای بدن
درآمد ناشی از دزدی، رباخواری، رشوه و فساد
درآمد ناشی از فرار مالیاتی
پرسش:
ویژگیهای جرم پولشویی چیست؟
پاسخ:
پولشویی جرم ثانویه است
پولشویی جرمی سازمان یافته است
پولشویی جرمی فراملی است
پولشویی جرم فرهیختگان است
پولشویی عنوانی جدید است
پولشویی جرمی مستمر است
پولشویی مسائل خرد را شامل نمی شود
پولشویی ابعاد مختلفی دارد
پرسش:
منظور از سازمان یافته بودن جرم پولشویی چیست؟
پاسخ:
در جرم پولشویی مسئولان با سازمان های مجهزی روبرو هستند که سطوح مختلف سازمان از عاملان ساده، افراد واسطه ماهر تا افراد تحصیلکرده و متخصص را دربرمی گیرد.
پرسش:
منظور از اینکه می گویند:"جرم پولشویی جرم فرهیختگان است" چیست؟
پاسخ:
در سازمان های جنایی برای انجام مراحل نهایی پولشویی از افراد متخصص از جمله حسابداران، حقوقدانان ، وکلا و کارمندان بانک و ... استفاده می شود.
پرسش:
آثار اجتماعی پولشویی چیست؟
پاسخ:
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین
پرسش:
حداکثر مبلغ برداشت نقدی از حساب چقدر است؟
پاسخ:
در حال حاضر 150.000.000 ریال برای وجوه ریالی و 10.000 دلارآمریکا یا معادل آن به سایر ارزها برای وجوه ارزی
در صورت ارتکاب جرم پولشویی آیا اموال شخص مصادره می گردد؟
مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن، به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
پرسش:
آیا ولی و یا قیم می تواند با فرزند صغیر خود و یا برای فرزندان زیر 18 سال خود حساب مشترک افتتاح کند؟
پاسخ:
افتتاح انواع حساب بصورت مشترک با اشخاص محجور (اشخاص کمتر از 18 سال و اشخاص غیررشید و مجنون) ممنوع می باشد.
پرسش:
شرایط افتتاح حساب برای محجورین چگونه است؟
پاسخ:
افتتاح انواع حساب برای محجورین صرفاً پس از تکمیل فرم خوداظهاری اطلاعات اقتصادی اشخاص محجور توسط متقاضی مجاز میباشد.
افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و سپرده کوتاه مدت عادی بنام هر شخص محجور مجموعا ًدربیش از دو موسسه اعتباری مجاز نمی باشد و لازم است قبل از افتتاح حساب در خصوص وجود حساب های مشابه در سایر موسسات از سامانه سیاح استعلام گردد.
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت ویژه، مشمول محدودیت تعدد حساب برای محجورین نمی باشد.
افتتاح حساب انواع حساب جاری با دسته چک و بدون دسته چک برای محجورین ممنوع میباشد.
مطابق با دستور العمل حدود ارائه خدمات به اشخاص محجور( موضوع اطلاعیه 11288‏/2 مورخ 07‏/09‏/1400) در موارد زیر تمام محدودیت های محجورین مرتفع می گردد:
‏- عبور از حد سنی 18 سال تمام
‏- در صورت ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه
‏- رفع تعلیق از شناسه یکتای هویتی اشخاص غیر رشید بالاتر از 18 سال و اشخاص مجنون
پرسش:
واریز نقدی به حساب ارزی تا چه مبلغی مجاز است؟
پاسخ:
واریز نقدی ارز تا سقف 10.000 دلارآمریکا یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع می باشد و برای مبالغ بالاتر از سقف مجاز، در قبال ارائه مستندات مرتبط با منشاء ارز و تکمیل فرم گزارش واریز نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) مجاز می باشد.
پرسش:
شناسه شهاب (شناسه هویت الکترونیک بانکی) چیست؟
پاسخ:
یک کد 16 رقمی که برای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی اختصاص یافته و در واقع کد احراز هویت مشتریان در نظام بانکی منطبق با مقررات مبارزه با پولشویی می باشد. در واقع هر ایرانی مانند کد ملی، یک کد شهاب نیز دارد که در کل شبکه بانکی یکسان است و تغییر نمی کند.
پرسش:
نحوه دریافت کد شهاب به چه صورتی است؟
پاسخ:
اخذ اطلاعات، تکمیل و دریافت شناسه شهاب توسط بانکها صورت می گیرد و مشتریانی که قبلاً در بانک ها احراز هویت شده اند نیازی به مراجعه به بانک ها ندارند. بنابراین اگر در زمان افتتاح حساب ، اطلاعات فردی خود را به صورت کامل در برگه های بانکی پر کرده اید و مدارک شناسایی لازم را به بانک ارائه داده اید ، نگرانی بابت صدور کد شهاب نداشته باشید.ولی در کل برخی بانک ها استعلام و دریافت کد شهاب را به صورت سامانه ای در وب سایت های خود قرار داده اند که با مراجعه به وبسایت آن ها می توانید کد شهاب خود را دریافت و یا آن را استعلام کنید.
پرسش:
سامانه سیاح (سامانه یکپارچه اطلاعات حساب های مشتریان) چیست؟
پاسخ:
یکی از سامانه های نظارتی که حوزه فعالیت آن صدور‏/عدم صدور مجوز افتتاح حساب ها و همچنین ثبت و نگهداری اطلاعات حساب های مشتریان حقیقی و حقوقی می باشد.