دوشنبه 25 تير 1403En
قرض الحسنه پس انداز

قرض الحسنه پس انداز

به حسابی اطلاق می گردد که صاحب آن به منظور استفاده از انواع خدمات بانکی (بانکداری اینترنتی، تلفنبانک، همراه بانک، پیامک بانک و...) وبرخورداری از اجر معنوی اقدام به افتتاح حساب می نماید.

شرایط گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز

- اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند، می توانند به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و حق استفاده از موجودی حساب با دارنده حساب پس ازرسیدن به سن 15سال تمام خواهد بود.
- اطفال که به سن 15سال تمام رسیده باشندو یا افرادکمتراز 15سال که حکم رشد از دادگاه صالحه صادر شده باشد، می توانند منحصراً به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح و از موجودی آن راساً استفاده نمایند.
- مادر می تواند به نام فرزند صغیرخودحساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایدکه در این صورت حق استفاده از موجودی حساب تا رسیدن طفل به سن 18 سال تمام فقط با مادر می باشد.
- ولی/ وصی/ قیم/ امین بابت افرادصغیر/ غیررشید(سفیه)/ مجنون می تواند در حدود اختیارات قانونی حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح و یا برداشت نمایند.
نکته: حق برداشت در شرایط فوق صرفاً توسط ولی/ قیم و در خصوص وصی/ امین در چارچوب اختیارات محوله از سوی دادگاه خواهد بود.
- امین (در چارچوب اختیارات محوله از سوی دادگاه) یا وکیل(درچارچوب اختیارات مندرج دروکالتنامه رسمی) بابت اشخاص عاجز(کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده باشد) می تواند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح و یا برداشت نمایند.
نکته: افراد معلول از تاحیه دودست، بیسواد و روشندل می تواند از مصادیق شخص عاجز باشند.
نکته: افتتاح حساب قرض الحسنه پس اندازبابت افراد روشندل/ بیسواد  بدون معرفی امین/ وکیل امکان پذیر می باشد.دراین صورت مسؤولیت ناشی از افتتاح حساب برعهده شخص متقاضی خواهد بود.درخصوص شخص بیسواد اخذ اثر انگشت و مهر برنجی الزامی می باشد.
- مدیرتصفیه بابت ورشکسته می تواند در حدود اختیارات قانونی حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح و یا برداشت نمایند.
- وکیل بابت اشخاص عادی می تواند در حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه رسمی حساب قرض الحسنه افتتاح و یا برداشت نماید.
- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز جهت شرکت ها و موسسات دولتی ممنوع می باشد.
- عملیات افتتاح، واریز، برداشت و بستن حساب قرض الحسنه پس انداز در تمامی شعب بانک میسر می باشد.
- عملیات انسداد مبلغ/ حساب، در تمامی شعب یا واحدهای مربوطه میسر می باشد لیکن عملیات رفع انسداد صرفاً در واحد مسدود کننده امکان پذیر می باشد.
- امکان تخصیص/ ابطال/ صدور المثنی ملت کارت جهت حساب قرض الحسنه پس انداز و همچنین تغییر/ صدور رمز مجدد آن درکلیه شعب میسر می باشد.
- امکان تخصیص خدمات الکترونیک )از قبیل بانکداری اینترنتی، همراه بانک، تلفنبانک و پیامک بانک) حساب قرض الحسنه پس انداز در کلیه شعب میسر می باشد.

مدارک و مستندات مورد نیاز جهت گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز

مشتریان گرامی پس از مراجعه به یکی از شعب بانک ملت با ارائه مدارک زیر و تکمیل فرم های مخصوص و واریز حداقل مبلغ پیش بینی شده می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

حقیقی

- ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی
- برای اتباع خارجی پروانه اقامت معتبر
- افتتاح حساب توسط قائم مقام قانونی (ولی، وصی، وکیل، قیم،...)علاوه بر مدارک فوق تصویر مستند قانونی شامل شناسنامه ولی، قیم نامه یا وکالت نامه معتبرو... ضروری می باشد.

حقوقی

- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی(امضاء داران مجاز)
- اصل وکپی گواهی نامه ثبت شرکت یا شرکت نامه 
- اصل وکپی اظهارنامه ثبت شرکت یا اساسنامه و درمورد شرکت های غیرسهامی، شرکتنامه ای که به ثبت رسیده باشد.
- اصل و کپی اولین آگهی ثبت شرکت و آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور
- اصل شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
e.keramat.ED: 970919