دوشنبه 25 تير 1403En
اعتبارات اسنادی ریالی
اعتبار اسنادی داخلی ریالی یکی از روشهای پرداخت مطمئن و قابل انعطاف برای فروشندگان و خریداران کالا و خدمات می باشد که در آن خریدار کالا ، مبلغ کالا/خدمات را به بانک پرداخت نموده و فروشنده نیز پس از ارائه اسناد حمل معتبر و پس از انجام بررسیها و بازرسیهای لازم می تواند مبلغ کالا یا خدمات فروش رفته را از بانک دریافت نماید.

تعریف اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی:

اعتبار اسنادی عبارت است از هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است . در اعتبار اسنادی بانک‌ها به نمایندگی از خریدار و بر اساس شرایط اعتبار اسنادی، مبادله اسناد و پرداخت وجه را انجام می‌دهند. اعتبار اسنادی داخلی به ریال ایران گشایش می‌گردد. همچنین مقصد کالا و یا خدمت، اقامتگاه‌های بانک‌های مرتبط، و متقاضی و ذینفع آن در داخل مرزهای جغرافیایی ایران واقع شده‌اند.

گروه هدف

کلیه مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی مشمول متقاضی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی

مزایای استفاده طرفین تجاری از اعتبار اسنادی داخلی 

1-یکی از مهم ترین مزایای اعتبار اسنادی ،ویژگی غیر قابل برگشت بودن  آن است که هرگونه تغییر در شرایط اعتبار و یا ابطال آن با موافقت و رضایت فروشنده و خریدار مقدور می باشد.
2-کاهش ریسک خریدار و فروشنده در انجام معامله و انتقال وجه کالا/خدمات
3-امکان تأمین مالی متقاضی اعتبار(خریدار) با توافق بانک گشایش کننده
4-امکان تأمین مالی ذینفع اعتبار(فروشنده) از طریق تنزیل سند تعهد پرداخت صادره در اعتبار اسنادی مدتدار 

انواع اعتبار اسنادی داخلی- ریالی:

1- اعتبار اسنادی داخلی دیداری:
در این نوع اعتبار بانک کارگزار موظف است وجه تضمین شده اعتبار را ظرف 5 روز کاری از زمان ارائه اسناد تعیین شده توسط فروشنده، بعد از بررسی و در صورت انطباق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی در وجه فروشنده پرداخت نماید.
چنانچه خریدار/ کارفرما هنگام تسلیم تقاضای گشایش اعتبار، درخواست استفاده از تسهیلات جهت تأمین وجه اعتبار اسنادی را داشته باشد بانک می تواند طبق ضوابط و مقررات و در صورت واجد شرایط بودن متقاضی از طریق پرداخت تسهیلات نسبت به پرداخت وجه اعتبار اسنادی طبق ضوابط و مقررات مربوطه به فروشنده اقدام نماید.
2- اعتبار اسنادی داخلی مدت دار:
در این نوع اعتبار وجه تضمین شده اعتبار بر اساس شرایط اعتبار اسنادی داخلی با توافق طرفین در سررسید معین( حداکثر یک سال ) بعد از ارائه اسناد حاکی از انجام تعهد فروشنده ( انجام خدمت یا تامین و تحویل کالای موضوع مورد معامله ) از طرف بانک کارگزار به فروشنده پرداخت خواهد شد. ضمناً خریدار ملزم به تأمین وجه اعتبار حداکثر تا سررسید تعیین شده در اعتبار خواهد بود.

شرایط و مشخصات قرارداد اولیه یا پیش فاکتور:

قرارداد اولیه یا پیش فاکتور صادره توسط فروشنده باید کامل و جامع بوده و تعهدات طرفین قرارداد، مانند اندازه ها، وزن واحد، وزن کل، نوع مواد، آلیاژ، رنگ، مارک، مشخصه های تجاری، مشخصات فنی، مبدأ، مقصد و غیره دقیقاً مشخص شده باشد. همچنین اسناد و مدارکی که قرار است شرط پرداخت مبلغ اعتبار باشد حائز اهمیت می باشد، ضمناً باید نحوه حمل کالا ( توسط خریدار یا فروشنده) تعیین شده باشد، محل تحویل کالا یا ارائه خدمت، مهلت تحویل کالا یا انجام تعهد توسط فروشنده یا سازنده تعیین و مشخص گشته، هیچگونه ابهامی در مفاد قرارداد اولیه یا پیش فاکتور صادره وجود نداشته باشد.

مدارک مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی:

1-مدارک احراز هویت
2- پیش فاکتور یا قرارداد تنظیمی بین خریدار و فروشنده 
3-آخرین صورتهای مالی و اظهارنامه اشخاص حقوقی و آخرین اظهارنامه اشخاص حقیقی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی
4-درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی–ریالی.
5-کلیه مدارک لازم جهت بررسی اهلیت و ظرفیت اعتباری متقاضی اعتبار.
6-تکمیل و امضاء شرایط عمومی گشایش اعتبار اسنادی داخلی–ریالی تعهد نامه واقعی بودن معامله بین خریدار و فروشنده  توسط متقاضی.
7-فرم تکمیل شده نامه پذیرش بازرسی فنی
8-بیمه‌نامه/ گواهی بیمه حمل کالا برای اعتبار اسنادی داخلی خرید کالا (در صورتی که تهیه پوشش بیمه‌ای به عهده ذینفع باشد ارائه بیمه نامه/گواهی حمل کالا توسط متقاضی منتفی می‌باشد)

مراحل انجام فرآیند اعتبار اسنادی داخلی

1-مراجعه مشتری به شعبه وتکمیل فرم درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی
2-اخذ پیش فاکتور‏/ قرارداد فروش کالا و ارائه خدمت اولیه فیمابین خریدار و فروشنده توسط شعبه
3-اخذ مدارک و انجام استعلامات لازم توسط شعبه .
4-بررسی درخواست مشتری و انجام اعتبار سنجی دقیق متقاضی
5-اعلام شرایط مصوبه اعتباری  به متقاضی. 
6-اخذ وثایق از متقاضی توسط شعبه گشایش کننده و انعقاد قرارداد. 
7-تنظیم پیشنهاد ، صدور مصوبه و ثبت قرارداد و اخذ پیش دریافت و کارمزد  مطابق حداقل های تعیین شده .
8-صدور گشایش اعتبار اسنادی 

شرایط تامین مالی مابه التفاوت وجه اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی

گروه هدف: کلیه مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی مشمول متقاضی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی که دارای شرایط ذیل باشند:
1- دارای تجربه، تخصص، اهلیت و ظرفیت اعتباری
2-متعهد به ایفای به موقع تعهدات و تسویه قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی داخلی در سررسید
3-دارای سطح مراوده مطلوب و عملکرد مناسب و فاقد هرگونه سابقه مطالباتی در شبکه بانکی
نوع تسهیلات: سرمایه در گردش
بخش اقتصادی: بخش تولید و بخشهای خدماتی و بازرگانی مرتبط با زنجیره تامین واحدهای تولیدی
نوع عقد: مرابحه

حداکثر سقف خالص تسهیلات:

- جهت تامین وجه گشایش اعتبار اسنادی داخلی دیداری80% کل مبلغ گشایش
- جهت تامین وجه گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار70%کل مبلغ گشایش
مدت بازپرداخت: حداکثر 12 ماه با فاصله اقساط 3،2،1 و 6 ماهه 
نرخ سود تسهیلات: مطابق ضوابط و مقررات جاری بانک و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار.
ed: e.keramat 1402/634711  no 1402/04/15