چهارشنبه 6 تير 1403En
ضمانت نامه ارزی

ضمانت نامه‌هـای ارزی

تعریـف ضمانتنامــه

ضمانت نامه بانکی، تعهد کتبی وغیر قابل برگشت، جهت پرداخت مبلغ معینی به ارز یا ریال به ذینفع ضمانت نامه (خریدار‏/کارفرما) در مقابل درخواست کتبی ذینفع مطابق مفاد و شرایط مندرج در ضمانتنامه می‌باشد، در صورتی که ضمانتخواه (فروشنده‏/ پیمانکار) از انجام تعهدات خود بر طبق قرارداد پایه‌ی موضوع ضمانت نامه، منعقده فیمابین ذینفع و ضمانت خواه، قصور نماید و یا به هر دلیلی نسبت به انجام قرارداد مربوطه استنکاف ورزد.

انواع ضمانتنامه‌های بانکی 

انواع ضمانتنامه های بانکی به لحاظ کاربردی

- حسن انجام تعهدات (Good Performance Guarantee)
- پیش پرداخت (Advance Payment Guarantee)
- شرکت در مناقصه یا مزایده (Tender Guarantee/ Bid Bond)
- استرداد کسور وجه الضمان (Retention Bond)
- تعهد پرداخت (Payment Guarantee)

ضمانت نامه حسن انجام کار 

این نوع ضمانت نامه برای تضمین و اطمینان از انجام صحیح، کامل و به موقع تعهدات 
(فروش کالا‏/ ارائه خدمات) توسط ضمانت خواه (پیمانکار‏/فروشنده) ، به نفع ذینفع (خریدار‏/کارفرما) مطابق با مفاد قرارداد منعقده فی مابین صادر می گردد و درصورتیکه حسب اعلام کتبی ذینفع، ضمانتخواه از انجام تعهدات خود قصور نماید، بانک ضامن متعهد به پرداخت مبلغ ضمانت نامه طبق مفاد و شرایط آن به ذینفع می باشد.

ضمانت نامه پیش پرداخت 

در برخی از قراردادها ضمانت خواه (فروشنده‏/پیمانکار) درخواست می نماید که درصدی از ارزش پیمان (فروش کالا‏/ ارائه خدمات)، در قرارداد منعقده با ذینفع (خریدار‏/کارفرما)، برای شروع عملیات موضوع پیمان، جهت تقویت بنیه مالی ضمانت خواه برای مواردی مانند تجهیز کارگاه، تکمیل تجهیزات و غیره تحت عنوان پیش پرداخت و در مقابل اخذ ضمانت نامه ای تحت همین عنوان به او پرداخت گردد. به موجب این ضمانت نامه، ذینفع اطمینان کافی از انجام به موقع تعهدات از سوی ضمانت خواه داشته و به تناسب پیشرفت کار و ارائه صورت وضعیت از سوی ضمانت خواه، مبلغ ضمانت نامه از سوی ذینفع قابل کاهش می باشد.

ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده

شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی، خصوصی و یا اشخاص حقیقی معمولاً برای خرید یا فروش اموال و یا برای اجرای پروژه ها یا تأمین خدمات مورد نیاز خود اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده می نمایند. در این خصوص کارفرما جهت اطمینان از وصول پیشنهادات واقعی شرکت کننده در مناقصه و ارائه پیشنهادات سنجیده و مطلوب از لحاظ مشخصات فنی و قیمت از سوی ایشان، از اشخاص شرکت کننده در مناقصه و یا مزایده می خواهد که به همراه پیشنهاد خود، ضمانت نامه ای به وی تسلیم نمایند تا در صورت برنده شدن در مناقصه‏/ مزایده از عقد قرارداد مربوطه استنکاف نورزیده و به شروط مناقصه و مفاد و شرایط پیشنهاد خود پایبند باشند.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

گاهی اوقات ذینفع ضمانتنامه (خریدار‏/کارفرما) برای اطمینان از صحت ایفای تعهدات ضمانتخواه (فروشنده‏/ پیمانکار)، مبالغی را (که معمولا از 10 درصد مبلغ قرارداد فراتر 
نمی رود)، به عنوان تضمین حسن اجرای کار‏/ تعهدات از مبلغ ناخالص صورت وضعیت‌ها‏/سیاهه های صادره توسط پیمانکار کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید، که بنا بر تقاضای ضمانتخواه، می تواند در مقابل ارائه ضمانت‌نامه بانکی استرداد کسور وجه الضمان، مبلغ کسورات تضمین حسن اجرای کار‏/تعهدات را جهت جبران کمبود نقدینگی ضمانتخواه به وی مسترد نماید. 

ضمانت نامه تعهد پرداخت

ضمانت نامه ای می باشد که به موجب آن، بانک ضامن به نیابت از ضمانت خواه متعهد به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به ذینفع، جهت تضمین بازپرداخت هرگونه وام و تسهیلات دریافتی توسط ضمانت خواه از ذینفع، می گردد.

توجه:

1‏- صدور ضمانتنامه ارزی تعهد پرداخت بابت تأمین و پوشش تعهدات پرداختی مربوط به واردات کالا و خدمات و تضمین بازپرداخت وام و هر نوع تسهیلات ارزی دریافتی از مؤسسات مالی و بانکهای خارجی، مجاز نمی باشد.
2 ‏- صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت تحت تضمین متقابل بانکهای خارجی که اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی بانک مرکزی ج.ا.ا، نظر مثبت خود را در خصوص وضعیت مالی ‏- اعتباری آنها اعلام کرده باشد، با قبول مسئولیت توسط مؤسسه اعتباری بلامانع می باشد.

انواع ضمانتنامه های ارزی از لحاظ نحوه صدور 

ضمانتنامه مستقیم

ضمانت نامه ای که مستقیماً توسط بانک ضامن و بنا به تقاضای ضمانت خواه و بدون دخالت بانک کارگزار دیگری، به نفع ذینفع ضمانت نامه صادر می گردد.

ضمانتنامه غیرمستقیم

ضمانتنامه ای که به واسطه یک (یا چند) بانک کارگزار از طریق صدور ضمانتنامه متقابل به نفع بانک کارگزار صادر می گردد. در این روش بانک کارگزار به پشتوانه ضمانتنامه متقابل دریافتی از بانک دیگر، نسبت به صدور ضمانتنامه به نفع ذینفع در کشور خود اقدام می نماید.

انواع ضمانتنامه های ارزی از لحاظ ماهیت

ضمانتنامه وارداتی

به‌ آن دسته از ضمانت نامه‌هایی اطلاق می‌گردد که به پشتوانه ضمانتنامه متقابل دریافتی از یک بانک‌کارگزار خارجی به عنوان وثیقه (Collateral) ، به درخواست فروشنده‏/پیمانکار خارجی، توسط بانک ایرانی به نفع خریدار‏/ کارفرمای ایرانی به ارز یا ریال صادر می‌شوند .

ضمانتنامه صادراتی

به‌ آن دسته از ضمانتنامه ‌هایی اطلاق می‌گردد که به درخواست و پشتوانه وثایق دریافتی از ضمانتخواه (پیمانکار‏/فروشنده‌ی) ایرانی (و یا ارائه ضمانتنامه متقابل توسط یکی از بانکهای داخلی به عنوان وثیقه) به نفع ذینفع (خریدار‏/ کارفرمای) خارجی (در مورد قراردادهای بین المللی داخل کشور) یا داخلی (در مورد قالب قراردادهای ارزی داخلی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی) به ارز (یا ریال) صادر می‌گردد .

مدارک مورد نیاز

  • ارائه تصویر مدارک مربوط به رابطه پایه اعم از: آگهی‏/دعوتنامه شرکت در مناقصه، قرارداد امضاء شده، اعتبار اسنادی، ابلاغیه ارجاع کار و سایر اسناد مربوطه در دو نسخه (برابر اصل نمودن کلیه نسخ توسط شعبه الزامی است)
  • دریافت و تکمیل فرم ها و تعهدنامه های مربوط به درخواست ضمانت نامه از شعبه دارنده حساب در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز (تأیید امضاء توسط شعبه الزامی است)
  • ارائه کلیه مدارک مورد نیاز مراجع اعتباری بانک (شعبه و مراجع بالاتر)
  • ارائه سایر مدارک متناسب با شرایط خاص درخواست
توجه: صدور انواع ضمانت نامه‌های ارزی مورد نیاز اشخاص حقیقی وحقوقی غیر ایرانی صرفاً درصورت توثیق ۱۰۰ درصد عین وجه‌الضمان به ارز با منشأ مورد پذیرش بانک امکان پذیر است.

وثایق و تضامین مورد نیاز

میزان وثایق مطابق با مجموعه مقررات ارزی ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین خط مشی اعتباری بانک و تصمیم مراجع اعتباری، بر اساس ظرفیت و اهلیت اعتباری مشتری و نوع و شرایط ضمانت‌نامه درخواستی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه تعیین خواهد گردید .

کارمزد 

مبنای محاسبه کارمزد، نوع و ترکیب وثایق مأخوذه بر اساس تعرفه مصوب شورای هماهنگی بانک ها، به صورت روزشمار و پرداخت آن به عهده ضمانت خواه می‌باشد.

تماس با ما

اداره کل بین الملل- واحد ضمانتنامه‌های ارزی 

واحد ضمانت‌نامه های ارزی
82962328
نمابر
82962504
آدرس پست الکترونیکLGDEPT@BANKMELLAT.IR
کد سوئیفتی
BKMTIRTHLGD 
نشانی
تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، نبش خیابان شهید عباس موسوی (فرصت)، شماره 276، ساختمان ادارات مرکزی بانک ملت، طبقه 10- واحد ضمانت نامه های ارزی
کد پستی 1581736911
ED: e.keramat 1402/573140  14020405