دوشنبه 25 تير 1403En
تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی مدتدار صادراتی

تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی مدتدار صادراتی

تأمین مالی صادرات از طریق خرید دین اسناد اعتبارات و بروات اسنادی ارزی صادراتی مدتدار به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی پس از انعقاد قرارداد ارزی متناسب به صورت با حق رجوع ( در صورت عدم دریافت وجه اسناد در سررسید پرداخت، رجوع به صادر کننده به اتکاء وثایق و تضامین اخذ شده و قرارداد 
فی مابین) و بدون حق رجوع (در صورت عدم دریافت وجه اسناد در سررسید پرداخت، رجوع به صندوق ضمانت صادرات ایران  به اتکاء بیمه نامه صادره‏/ چنانچه گشایش اعتبار توسط بانک های طراز اول یا شعب خارج از کشور بانکهای ایرانی باشد به تشخیص اداره کل بین الملل) امکان پذیر می باشد.

شرایط و مدارک مورد نیاز:

1.  درخواست صادرکننده در خصوص تنزیل اسناد با حق رجوع‏/ بدون حق رجوع به واحد ارزی شعبه به همراه مستندات مربوطه .
2. اعتبار اسنادی مدت دار صادراتی به نفع صادرکننده ایرانی که اسناد آن معامله شده و بدهی قطعی بانک گشایش کننده اعتبار و یا موسسه اعتباری خارجی معتبر و مورد تایید بانک، به فروشنده ایرانی تلقی گردد (بانک ملت می بایست به عنوان بانک ابلاغ کننده و معامله کننده اسناد تعیین شده باشد).
3.  بروات اسنادی (وصولی ها) مدتدار با قبولی خریدار و همچنین تایید و تعهد پرداخت وجه بروات توسط یکی از بانکهای معتبر خارجی(مورد تائید اداره کل بین الملل).
4.  اخذ استعلام کتبی از واحد ریالی مبنی بر فقدان بدهی و تعهدات سررسید شده ، معوق ، مشکوک الوصول و چک برگشتی.
5.  اخذ کد اعتباری توسط واحد ریالی .
6. تائید عدم اخذ تسهیلات صادراتی اعم از ارزی و ریالی بابت اسناد ارایه شده توسط واحد ریالی .
ED.e.keramat 1402/573140  14020405