يکشنبه 12 تير 1401En
تسهیلات ارزی صادراتی کوتاه مدت

تسهیلات ارزی صادراتی کوتاه مدت در قالب اعتبار فروشنده"SUPPLIER's CREDIT"

اعطای تسهیلات ارزی صادراتی کوتاه مدت حداکثر 3 ماهه از محل منابع داخلی بانک( به میزان 70% از ارزش بخش ساخت خارج اعتبار اسنادی صادراتی) در صورت تکافوی منابع ارزی و صدور مجوزها و مصوبه های اعتباری به مشتریان ارزنده صادراتی در چارچوب آیین نامه تامین مالی صادرات کالا و خدمات مصوب "۴/۷/۱۳۸۳" شورای پول و اعتبار و در راستای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ، جهت رفع نیازهای مالی صادرکنندگان ، در قالب سرمایه در گردش و یا تجهیز کارگاه جهت صادرات کالا و خدمات به مشتریان ارزنده بخش غیردولتی امکان پذیر می باشد .
تسهیلات برای صادرات کالاها و خدماتی قابل اعطا می باشد که حداقل ۶۰ درصد ارزش کالاها ساخت ایران و یا ۶۰ درصد ارزش خدمات توسط صادرکنندگان ایرانی قابل ارائه باشند . تشخیص این امر در مورد کالا بر عهده وزارتخانه ذیربط و در خصوص خدمات فنی و مهندسی بر عهده کمیته موضوع ماده ۱۹ آیین نامه مقررات حمایتی دولت مستقر در سازمان توسعه تجارت می باشد.
حداکثر سقف تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب به میزان یک میلیون و دو میلیون یورو می باشد. هزینه تسهیلات بر مبنای میزان تسهیلات استفاده شده محاسبه می گردد و نرخ آن به تبع شرایط روز ، نوع ارز و اهلیت و  ظرفیت اعتبار متقاضی تسهیلات تعیین
می گردد.
ed: e.keramat 980501 no: 98/651412