پنجشنبه 27 مرداد 1401En
ذخیره ارزی

ذخیره ارزی

شرایط و ضوابط تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم توسعه به منظور حمایت و تأمین مـــالی بخشی از نیـازهای ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی تسهیــلاتی که از مازاد درامد حاصل از فروش نفت خام تأمین می گردد در چارچوب عقود و قوانین بانکداری اسلامی و آئین‌نامه‌های مصوب هیات امناء حساب ذخیره ارزی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی دیداری براساس مقررات واردات و صادرات کالا و خدمات اعطا می‌گردد.

اشخاص مجاز

اشخاص حقیقی و همچنین شرکت‌هایی که اکثریت سرمایه سهامی آنها متعلق به بخش خصوصی و یا تعاونی است.

بخش‌های مجاز

صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل و صدور خدمات فنی و مهند سی و خدمات (از جمله گرد شگری) و فناوری اطلاعات.

فعالیت‌های قابل قبول

  - کلیه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خد مات (از جمله گردشگری) و صدور خدمات فنی- مهندسی بخش‌های خصوصی و یا تعاونی
  - سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشین‌آلات،د انش فنی و پرد اخت هزینه‌های نصب و راه‌اندازی مربوط به طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی،معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات و خدمات فنی- مهندسی
  - سرمایه‌گذاری برای توسعه و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی موجود از جمله ساختمان، ماشین‌آلات و تأسیسات 
  - طرح‌های سرمایه‌گذاری ارزآور و درآمدزا در بخش خدمات (هتل‌سازی) و حمل و نقل (توسعه و تغییر و نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و دریایی) توضیح: در کلیه موارد فوق، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)از اولویت برخوردار خواهد بود.
  - سرمایه گذاری طرح های کشاورزی با هدف توسعه صادرات
  - صدور ضمانت‌نامه برای شرکت های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین المللی
  - طرح های سرمایه گذاری مشترک که د ر چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به تصویب برسند.
  - اعطای تسهیلات د ر قالب اعتبار فروشنده(Supplier`s Credit) به صادرکنندگان کالا و خدمات به منظور تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی.

نرخ سود تسهیلات ارزی

  - به طور عام نرخ بین بانکیLibor شش ماهه به اضافه 2 واحد درصد یا (CIRR) به اضافه 2 واحد درصد در سال خواهد بود.
  - نرخ سود طرح های استان ها و مناطق کمتر توسعه یافته، 3 واحددرصد
  - نرخ سود تسهیلات دارای شرایط ترجیحی شامل صنایع کشتی سازی (ساخت شناورهای 140 تا 2000 تنی بنفع سازند گان داخلی)، بازسازی صنایع نساجی و تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور ( هوائی، ریلی، جاده ای و دریایی) 3 واحد د رصد

مدت تسهیلات

  - حداکثر مدت تأمین مالی هر طرح، از 8 سال تجاوز نخواهد کرد که تا 3 سال آن دوره مشارکت مدنی (سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی) و 5 سال بقیه دوران بهره برداری (بازپرداخت) خواهد بود.
  - مجموع دوره برای مناطق کمتر توسعه یافته و تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تا 10 سال مجاز است.
  - دوره استفاد ه از تسهیلات ترجیحی بخش نساجی، حد اکثر 3 سال ، دوره مهلت،حد اکثر یک سال و دوره بازپرد اخت، حداکثر 4سال بعد از خاتمه مهلت خواهد بود.
  - حداکثردوره تامین مالی تسهیلات دارای شرایط ترجیحی صنایع کشتی سازی بنفع سازند گان د اخلی، 12سال خواهد بود.

انواع وثائق هریک از د ارایی ها و ابزارهای زیر به تشخیص بانک به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد:

  - زمین
  - ماشین آلات و تجهیزات
  - سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
  - سهام شرکت های خارج از بورس
  - تضمین بانکی و اعتبارات اسنادی معتبر بانک های خارجی به نفع متقاضی ایرانی
  - اسناد قابل وصول
  - سفته مدیران شرکت ها
  - پروانه بهره برداری از معدن
  - صورت وضعیت های تایید شده و بدهی های قطعی دستگاه های اجرایی دولتی به متقاضی همراه تاییدیه ذی نفع مبنی بر انتقال منابع متضمنه به بانک
  - اوراق مشارکت خصوصی
  - هر نوع تضمین دیگری که برای بانک قابل قبول باشد

دوران بازپرداخت

  - بازپرد اخت تسهیلات استفاده شده به اقساط شش ماهه خواهد بود.
  - پس از سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی نسبت به ماند ه استفاده نشده تسهیلات ارزی هزینه تعهد به میزان 125/0 درصد در سال تعلق خواهد گرفت.
  - سود تسهیلات اعطایی در پایان هر شش ماه نسبت به مانده استفاد ه شده از تسهیلات محاسبه و به حساب تعهد تسهیلات گیرنده منظور خواهد شد.

حدود اختیارات بانک های عامل، کارگروه تخصصی و هیات امنای حساب ذخیره ارزی

  - بررسی طرحهای سرمایه گذاری در بانک های عامل با هزینه ارزی کمتر از 30 میلیون د لار
  - بررسی طرحهای سرمایه گذاری در کارگروه تخصصی با هزینه ارزی بین 30 میلیون تا 50 میلیون د لار
  - بررسی طرح های سرمایه گذاری در هیات امنای حساب ذخیره ارزی با هزینه ارزی بیش از 50 میلیون دلار خواهد بود.

مراحل اجرائی اعطای تسهیلات به مشتری در شعب ارزی، مدیریت شعب مربوطه، اداره کل اعتبارات، دفتر هیأت مدیره از محل حساب ذخیره ارزی

  1 . مراجعه مشتری به شعبه و ارائه تقاضانامه خود مبنی بر دریافت تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی
  2 . ارائه تقاضانامه مشتری به همراه نوع وثایق تسهیلات به واحد کارشناسی مدیریت شعب مربوطه
  3 . موافقت مد یریت شعب و ارائه مراتب به اداره کل اعتبارات
  4 . تهیه گزارش کارشناسی از سوی اداره کل اعتبارات پس از اخذ تائیدیه قیمت و نوع ماشین آلات موضوع پروفرم/ پروفرمهای ارائه شده ، از شرکت های بازرسی کننده مجاز و یا گمرکات کشور
  5 . اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط توسط مشتریان
  6 . صدور مصوبه هیات مد یره محترم بانک
  7 . صدور اعلامیه مسدودی ارز توسط واحد کارشناسی تامین ارز طرح ها-اداره کل خارجه
  8 . انعقاد قرارد اد مشارکت مدنی فی‌ مابین مشتری و شعبه
  9. تهیه اوراق ثبت سفارش بازرگانی و ارائه آن به اداره عملیات ارزی جهت ممهور شدن به مهر تخصیص ارز از محل حساب ذخیره ارزی
  10. گشایش اعتبار اسنادی
ED.1395.02.29