يکشنبه 12 تير 1401En
تسهیلات صادراتی در قالب اعتبار خریدار از محل منابع

تسهیلات صادراتی در قالب اعتبار خریدار از محل منابع داخلی بانک

براساس آیین نامه تامین مالی صادرات کالا و خدمات مصوب 1383/07/04 شورای پول و اعتبار، تسهیلات ارزی صادراتی از محل منابع ارزی داخلی بانک برای صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش غیردولتی به متقاضیان استفاده از تسهیلات فوق الذکر (بانک های خارجی) با شرایط و ضوابط مربوطه و در قالب اعتبار خریدار قابل اعطا می باشد.
ED.e.keramat 98/05/01 no: 98/651412