پنجشنبه 27 مرداد 1401En
تسهیلات ارزی صادراتی میان مدت

تسهیلات ارزی صادراتی میان مدت در قالب اعتبار خریدار"BUYER's CREDIT"

تسهیلات فوق برای صادرات کالا و خدماتی قابل اعطا است که حداقل ۶۰ درصد ارزش کالاها و خدمات با استفاده از امکانات و توانایی های داخلی قابل ارائه باشند. تشخیص این امر در مورد کالا، خدمات فنی و مهندسی به ترتیب بر عهده دستگاه ذی ربط و کمیته موضوع ماده ۱۹ آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده شده به همان ارز پرداخت شده خواهد بود.
ED.1395.02.29