يکشنبه 30 تير 1398En
تسهیلات ارزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی

تسهیلات ارزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی

پرداخت تسهیلات ارزی موضوعه صرفاً از طریق گشایش اعتبار اسنادی بابت خرید مواد اولیه ، قطعات یدکی و مواد مصرفی از خارج توسط تولید کنندگان اعم از حقیقی و حقوقی از طریق گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده خارجی و در قبال ارائه اسناد درخواستی ممکن است.

نوع ارز

پرداخت های این محل، به ارزهای یورو ، ین ژاپن و درهم امارات است.

میزان تسهیلات اعطایی

چنانچه مشتری از حداکثر زمان تعیین شده (یک سال) استفاده نماید، میزان آورده متقاضی 25% مبلغ پروفرم خواهد بود که لازم است 10درصد آن را در زمان گشایش اعتبار اسنادی و 15درصد مابقی را به هنگام معامله اسناد به ارز و یا ریال تامین کند و الباقی به میزان 75درصد از محل حساب ذخیره ارزی به عنوان تسهیلات ارزی برای تسویه و معامله اسناد (تا مبلغ مصوب) تأمین می شود.
در صورتی که مشتری از تسهیلات شش ماهه استفاده نماید میزان آورده صرفاً 10درصد پروفرم بوده که در زمان گشایش اعتبار دریافت و مابقی به میزان 90درصد از محل حساب ذخیره ارزی به عنوان تسهیلات ارزی جهت تسویه و معامله اسناد (تا مبلغ مصوب) تأمین می شود.

بازپرداخت تسهیلات

بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر به مدت یک سال از تاریخ معامله اسناد اعتبار اسنادی مفتوحه، می باشد و نرخ سود تسهیلات به طور عام معادل نرخ بین بانکی ارزهای مربوط در بازار بین المللی LIBOR شش ماهه/ یک ساله به اضافه سه درصد در سال خواهد بود.

جریمه تأخیر

نرخ جریمه دیرکرد در صورت تاخیر در تأدیه بدهی اعم از اصل و متفرعات در سررسید بازپرداخت، معادل نرخ سود متعلقه باضافه 12 (دوازده) درصد در سال خواهد بود.
مشتری مکلف است پروانه ترخیص قطعی کالا را حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از پرداخت وجه اسناد به فروشنده خارجی به بانک ارائه نماید و در صورت عدم ارائه پروانه مذکور ظرف مهلت مقرر، به تسهیلات اعطایی علاوه بر سود متعلقه جریمه ای به میزان 12 درصد در سال از زمان معامله اسناد تعلق می گیرد.

مراحل اجرایی اعطای تسهیلات

  1. ارائه درخواست همراه گزارش توجیهی و مدارک و مستندات مورد نیاز از سوی متقاضیان به شعبه طرف مراوده و وزارت صنایع و معادن
  2. تاییدیه وزارت صنایع و معادن مبنی بر داشتن شرایط متقاضی برای دریافت تسهیلات
  3. انطباق درخواست متقاضی با شرایط و ضوابط کلی دستورالعمل اجرایی و حصول اطمینان از واجد شرایط بودن متقاضی
  4. اخذ دو فقره پروفرم مقایسه ای علاوه بر پروفرم اصلی از متقاضی
  5. تنظیم پیشنهاد به انضمام گزارش توجیهی ارائه شده از سوی متقاضی، تعیین نوع وثایق پیشنهادی، میزان تعهدات متقاضی (اعم از سررسید نشده، سررسید شده، سررسید گذشته ، معوق، مشکوک الوصول)
  6. ارسال پیشنهاد به اداره کل اعتبارات
  7. انجام بررسی های جامع از لحاظ توجیهات اقتصادی ، فنی و مالی
  8. صدور مصوبه از سوی هیأت مدیره محترم بانک
  9. اخذ وثایق و انعقاد قرارداد .
  10. اخذ مسدودی ارز از اداره کل خارجه – اداره تأمین ارز طرح ها توسط واحد ارزی
  11. انجام گشایش اعتبار اسنادی
  12. حمل کالا، معامله اسناد و استفاده از تسهیلات
ED.1395.02.29