هیأت مدیره
يکشنبه 20 آذر 1401

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رضا دولت آبادی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک:r.dolatabadi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

قائم مقام مدیرعامل و عضو اجرائی هیأت مدیره

عباس اشرف نژاد

تلفن: 7-82962006

نمابر: 88834185

پست الکترونیک:ashrafnejad@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

رئیس هیأت مدیره و عضو غیر اجرائی هیأت مدیره

مسعود نصر اصفهانی

تلفن: 82963513

نمابر: 88316020

پست الکترونیک:m.nasresfahani@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو غیر اجرائی هیأت مدیره

حسین بهاری

تلفن: 82962011-82962010

نمابر: 82962717

پست الکترونیک: ho.bahari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

نائب رئیس هیأت مدیره و عضو غیر اجرائی هیأت مدیره

سید کاظم چاوشی

تلفن: 82963513

نمابر: 82962949

پست الکترونیک:k.chavoshi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

e.keramat.ed:970327

جهت مشاهده اعضای هیأت عامل بانک اینجا را کلیک نمایید.

شنبه 16 بهمن 1400

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رضا دولت آبادی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک:r.dolatabadi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره

علیرضا لگزایی

تلفن:1-82962010

نمابر:82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

قائم مقام مدیرعامل و عضو اجرائی هیأت مدیره

عباس اشرف نژاد

تلفن: 7-82962006

نمابر: 88834185

پست الکترونیک:ashrafnejad@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

ریاست هیأت مدیره وعضو غیر اجرائی هیأت مدیره

مسعود نصر اصفهانی

تلفن: 82963513

نمابر: 88316020

پست الکترونیک:m.nasresfahani@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

نائب رئیس هیأت مدیره و عضو غیر اجرائی هیأت مدیره

سید کاظم چاوشی

تلفن: 82963513

نمابر: 82962949

پست الکترونیک:k.chavoshi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

حسین بهاری

تلفن: 82962097-82962012

نمابر: 88328560

پست الکترونیک: ho.bahari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

e.keramat.ed:970327

جهت مشاهده اعضای هیأت عامل بانک اینجا را کلیک نمایید.

چهارشنبه 24 آذر 1400

مدیر عامل

رضا دولت آبادی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک:

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره

محمد بیگدلی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک: m.bigdeli@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911


رئیس هیأت مدیره

مرتضی نجف

تلفن: 7-82962006

نمابر: 82962739

پست الکترونیک:  m.najaf@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

علیرضا لگزایی

تلفن:1-82962010

نمابر:82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

نائب رئیس هیأت مدیره

بهمن اسکندری

تلفن: 82962032-82962033

نمابر: 88316020

پست الکترونیک: B.eskandari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره

محمد تقی صمدی

تلفن: 82963513

نمابر: 82962949

پست الکترونیک:  

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

حسین بهاری

تلفن: 82962097-82962012

نمابر: 88328560

پست الکترونیک: ho.bahari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

e.keramat.ed:970327
سه شنبه 28 بهمن 1399

مدیر عامل

رضا دولت آبادی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک:

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره

محمد تقی صمدی

تلفن: 82963513

نمابر: 82962949

پست الکترونیک:  

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

علیرضا لگزایی

تلفن:1-82962010

نمابر:82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

نائب رئیس هیأت مدیره

بهمن اسکندری

تلفن: 82962032-82962033

نمابر: 88316020

پست الکترونیک: B.eskandari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

رئیس و عضو هیأت مدیره

مرتضی نجف

تلفن: 7-82962006

نمابر: 82962739

پست الکترونیک:  m.najaf@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

حسین بهاری

تلفن: 82962097-82962012

نمابر: 88328560

پست الکترونیک: ho.bahari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

e.keramat.ed:970327
چهارشنبه 17 مهر 1398

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

محمد بیگدلی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک: m.bigdeli@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

رئیس هیأت مدیره

محمد تقی صمدی

تلفن: 82963513

نمابر: 82962949

پست الکترونیک:  

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

علیرضا لگزایی

تلفن:1-82962010

نمابر:82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

نائب رئیس هیأت مدیره

بهمن اسکندری

تلفن: 82962032-82962033

نمابر: 88316020

پست الکترونیک: B.eskandari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره

مرتضی نجف

تلفن: 7-82962006

نمابر: 82962739

پست الکترونیک:  m.najaf@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

حسین بهاری

تلفن: 82962097-82962012

نمابر: 88328560

پست الکترونیک: ho.bahari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

e.keramat.ed:970327
سه شنبه 26 شهريور 1398

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

محمد بیگدلی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک: m.bigdeli@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

علیرضا لگزایی

تلفن:1-82962010

نمابر:82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره

بهمن اسکندری

تلفن: 82962032-82962033

نمابر: 88316020

پست الکترونیک: B.eskandari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره

محمد تقی صمدی

تلفن: 82963513

نمابر: 82962949

پست الکترونیک:  

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

حسین بهاری

تلفن: 82962097-82962012

نمابر: 88328560

پست الکترونیک: ho.bahari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

e.keramat.ed:970327
يکشنبه 27 خرداد 1397

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

محمد بیگدلی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک: m.bigdeli@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

نایب رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

علیرضا لگزایی

تلفن:1-82962010

نمابر:82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره

بهمن اسکندری

تلفن: 82962032-82962033

نمابر: 88316020

پست الکترونیک: B.eskandari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

حسین بهاری

تلفن: 82962097-82962012

نمابر: 88328560

پست الکترونیک: ho.bahari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

e.keramat.ed:970327
پنجشنبه 28 دي 1396

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

محمد بیگدلی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک: m.bigdeli@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

رئیس هیأت مدیره

حسن روستا

تلفن: 82962008-82962006

نمابر: 82962739

پست الکترونیک: h.rosta@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

علیرضا لگزایی

تلفن:1-82962010

نمابر:82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

نایب رئیس هیأت مدیره

حمید تاجیک

تلفن: 82962096-82962009

نمابر: 82962949

پست الکترونیک: tajik@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

بهمن اسکندری

تلفن: 82962032-82962033

نمابر: 88316020

پست الکترونیک: B.eskandari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

حسین بهاری

تلفن: 82962097-82962012

نمابر: 88328560

پست الکترونیک: ho.bahari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

شنبه 20 آبان 1396

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

محمد بیگدلی

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک: m.bigdeli@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره

دکتر هادی اخلاقی فیض آثار

تلفن: 17-82962015

نمابر: 82963318

پست الکترونیک: ha.akhlaghi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

علیرضا لگزایی

تلفن:1-82962010

نمابر:82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره

حسن روستا

تلفن: 82962008-82962006

نمابر: 82962739

پست الکترونیک: h.rosta@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

عضو هیأت مدیره

حمید تاجیک

تلفن: 82962096-82962009

نمابر: 82962949

پست الکترونیک: tajik@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

بهمن اسکندری

تلفن: 82962032-82962033

نمابر: 88316020

پست الکترونیک: B.eskandari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

حسین بهاری

تلفن: 82962097-82962012

نمابر: 88328560

پست الکترونیک: ho.bahari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

سه شنبه 5 مرداد 1395

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

دکتر هادی اخلاقی فیض آثار

تلفن: 5-82962004

نمابر: 82962772

پست الکترونیک: ha.akhlaghi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

رئیس هیأت مدیره

محمد بیگدلی

تلفن: 17-82962015

نمابر: 82963318

پست الکترونیک: m.bigdeli@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

علیرضا لگزایی

تلفن:1-82962010

نمابر:82962717

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره

حسن روستا

تلفن: 82962008-82962006

نمابر: 82962739

پست الکترونیک: h.rosta@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911

عضو هیأت مدیره

حمید تاجیک

تلفن: 82962096-82962009

نمابر: 82962949

پست الکترونیک: tajik@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

بهمن اسکندری

تلفن: 82962032-82962033

نمابر: 88316020

پست الکترونیک: B.eskandari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: 1581736911

عضو هیأت مدیره (علی البدل)

حسین بهاری

تلفن: 82962097-82962012

نمابر: 88328560

پست الکترونیک: ho.bahari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:1581736911