مزایده جدید
مزایده عمومی شماره (1402/334)
توضيحات:فروش تعداد سه دستگاه دیسک ذخیره ساز 9900 Hitachi با 20% زیر قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 3.600.000.000 ریال
متن:
بانک ملت در نظـر دارد نسبت به فروش تعداد سه دستگاه دیسک ذخیره ساز 9900 Hitachi  با 20% زیر قیمت  پایه کارشناسی به مبلغ 3.600.000.000 ریال ، مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
تضامین لازم برای شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط شرکت در مزایده بانکی (غیر از بانک ملت) و یا ارائه چک بانکی/بین بانکی غیر از چک عادی مشتریان و یا فیش واریز سپرده نقدی به مبلغ  180.000.000 ریال به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 14021750030334155  (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - واحد معاملات و قراردادها
نام مسئول:خانم حاجی 64821050 آقای پودات: 64821084
از تاريخ:1402/06/28
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1402/07/15 15:00
تاريخ بازگشايي پاکتها:1402/07/16 08:15
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
ارائه معرفینامه و فیش واریز مبلغ 1.000.000ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14021750030334294 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
727