فعال سازی خدمات الکترونیک بانک ملت پس از صدور رمز از سوی شعب، به حداقل زمان ممکن رسید.