با تصویب سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه ما- ملت ایران- سرمایه این شرکت تا سال ۱۳۹۴ به ۲۵۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.