بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی دو دستگاه خودپرداز جدید در محل فعالیت مشتریان ارزنده اقدام کرد.