مسوولان دستگاه های اجرایی در استان های مختلف، عملکرد بانک ملت را مورد ستایش قرار دادند.