بانک ملت، رتبه نخست را در زمینه تعهدات بابت اعتبارات اسنادی در میان بانک های استان گلستان به خود اختصاص داد.