یک سارق سابقه دار با همکاری کارکنان شعبه چهارراه بسیج بانک ملت در کرمانشاه دستگیر شد.