مشتری ارزنده بانک ملت به عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۹۲ انتخاب شد.