مشتری بانک ملت در استان خراسان شمالی به عنوان تعاونی نمونه ملی کشور شناخته و معرفی شد.