مشتری قدیمی بانک ملت پس از 33 سال با سفر به ایران و مراجعه به بانک ملت، چک 736 پوندی خود را در این بانک نقد کرد.