به دلیل بهینه سازی و ارتقای زیرساخت سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت، احتمال عدم دسترسی به این سامانه در چند روز مشخص، وجود دارد.