امام جمعه بجنورد از بانک ملت به عنوان یک بانک مردمی نام برد و از تلاش کارکنان پرتلاش و زحمتکش این بانک سپاسگزاری کرد.