بانک ملت استان کرمانشاه نسبت به راه اندازی باجه بورس در شعبه مرکزی شهرستان کرمانشاه اقدام کرد.