بانک ملت تا پایان اسفند ماه۱۳۹۱، با صدور بیش از ۴۰ میلیون فقره کارت بانکی در رتبه اول نظام بانکی کشورمان قرار گرفت.