برنامه استراتژیک شرکت بیمه ما( ملت ایران) با حضور مدیرعامل، رییس هیات مدیره و جمعی از مدیران ارشد بانک ملت به صورت رسمی رونمایی شد.