سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) در نامه ای از مساعدت و همکاری بانک ملت با این نهاد در چند سال اخیر قدردانی کرد.