مسوولان دستگاه های اجرایی از تلاش دست اندکاران بانک ملت در استان های مختلف قدردانی کردند.