بانک ملت در چهار شاخص اصلی نقدشوندگی سهام، میزان فروش، دارایی و ارزش افزوده در صدر فهرست بانک های کشور قرار گرفت.