تمامی شعب بانک ملت تا آخرین روزهای کاری سال جاری نسبت به پذیرش و بررسی درخواست های اعتباری متقاضیان اقدام خواهند کرد.