بانک ملت در دومین جشنواره تخصصی بانک ها و موسسات مالی استان مازندران( ایران بانک 2013)، مقام برتر بانکداری الکترونیک را به خود اختصاص داد.