دبیرخانه کنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده های مالی، نشان مبارزه با تقلب را به بانک ملت اعطا کرد.