نخستین جایگاه سوخت در شهرستان خرم آباد استان لرستان به سامانه تمام پرداخت الکترونیک بهای سوخت مجهز شد.